Αίτημα παροχής διευκολύνσεων στις γραπτές εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών


   Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις 2021 του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση και εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω Γραπτών Εξετάσεων το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που, επίσης, πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.

    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό Έντυπο Διευκολύνσεων «Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων (πλην των Παγκύπριων Εξετάσεων)» που θα βρουν στο: http://www.moec.gov.cy/ypexams/entypa.html και να επισυνάψουν όλα τα πρόσφατα ιατρικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τόσο το ειδικό έντυπο όσο και τα ιατρικά πιστοποιητικά πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση: Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032, Λευκωσία μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία.

    Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτητών/τριών για την πιθανή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός τους. Για περισσότερες πληροφορίες ή και προβλήματα οι αιτητές/τριες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22582933, 22582934 και 22582900.

Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


611