Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις γραπτές εξετάσεις 2021 για το ΝΣΔ


    Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αναλάβει τη διοργάνωση των Γραπτών Εξετάσεων 2021 για το Νέο Σύστηματα Διορισμών στην Εκπαίδευση. Τόσο οι ημερομηνίες των εξετάσεων όσο και τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία φαίνονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο και πρέπει να μελετηθεί πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Πάφου και της Αμμοχώστου.

Όσοι/ες κατέχουν θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Επιτηρητές/τριες, Βοηθοί Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι/ες Εξεταστικών Κέντρων στις πιο πάνω Εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου και η ώρα 12:00 το μεσημέρι στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στελέχωσης εξεταστικών κέντρων (https://eservices.moec.gov.cv/vpexams/diorisimoi/stelechosi) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Για τις θέσεις Επιτηρητή/τριας Εξεταστικών Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α1-Α8, ενώ για τις θέσεις Βοηθού Υπεύθυνου και Υπευθύνου Εξεταστικών Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α10 και άνω, όπου αυτό είναι εφικτό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος/α να υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος για να εργαστεί στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις είναι να διαθέτει προσωπική ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και να προχωρήσει σε νέα εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τονίζεται ότι, από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση από άλλον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής ενδιαφέροντος θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). Σημειώνεται ότι, μετά τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων Επιτηρητών/τριων, Βοηθών Υπεύθυνων και Υπευθύνων, θα ακολουθήσει ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων, η οποία αναμένεται να γίνει κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων που προηγούνται της κάθε εξέτασης.

Σε όσους/ες θα εργαστούν κατά την ημέρα της εξέτασης θα καταβληθεί αμοιβή με βάση τις εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934.

Παράρτημα Ι - Εξεταστικά Κέντρα ανά Επαρχία και Μέρα Εξέτασης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


1155