Εισαγωγή υποψηφίων στη Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων 2022-23


H Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης με τη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, δέχεται αιτήσεις για φοίτηση στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, για το έτος 2022-23.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams). Οι αιτήσεις των ανήλικων ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες τους.  Οι αιτήσεις  θα πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (τουλάχιστον ενδεικτικό της Α΄ Λυκείου)

3. Ιατρικό πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα

4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων

5. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του υποψηφίου

Επιπλέον, για σκοπούς μοριοδότησης, να προσκομισθούν, όπου εφαρμόζεται:

-    Πιστοποιητικό/Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη/Εργοδότη ότι έχει την ιδιότητα κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (ο ίδιος ή οι γονείς του εφόσον   είναι προστατευόμενο μέλος).

-   Πιστοποιητικό/Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Κοινοτάρχη ότι έχει προϋπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, σε εργασία ανάλογη με την ειδικότητα (γαλακτοκομίας – τυροκομίας).

-   Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη ότι έχει μόνιμη κατοικία σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές  περιοχές.

 -  Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη ότι είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.  Να δοθούν τα ονόματα και οι ημερομηνίες  γέννησης των τέκνων.

 -  Βεβαίωση από αρμόδια Υπηρεσία του κράτους ότι έχει γονείς ανάπηρους ή παθόντες ή αγωνιστές ή θύματα αγώνων για την ελευθερία της Κύπρου.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2022 στην Υπηρεσία Εξετάσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582912 ή 22582917.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


341