Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023


  Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων, Εξατάξιων Σχολείων,
ΤΕΣΕΚ και Ιδιωτικών Σχολείων

Θέμα: Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, οι Διευθυντές/Διευθύντριες και όλοι οι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023 καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022» (Παράρτημα Ι), καθώς και τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2023.

Ωστόσο, παρατίθενται βασικές σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για το πιο πάνω θέμα και παρακαλούνται οι Διευθυντές/ριες όπως προχωρήσουν άμεσα στις δέουσες ενέργειες που απορρέουν και όπως ενημερώσουν έγκαιρα τους/τις εμπλεκόμενους/ες καθηγητές/ριες και μαθητές/ριες.

 Βασικές πληροφορίες και σχετικές οδηγίες για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

 Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1   Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων των ΠΕΠ 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και            Νεολαίας (ΥΠΑΝ): https://archeia.moec.gov.cy/mc/938/programma_pagkyprion_exetaseon_prosvasis_202 3.pdf. Ως περίοδος εξετάσεων έχει οριστεί η περίοδος από 09/06/2023 μέχρι και 29/06/2023.

1.2   Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη και ο πίνακας προδιαγραφών ανά εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης της Γ' τάξης των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ: https://panexams.moec.gov.cy/index.php/el/exetaseis/odigoi-exetaseon.

2. Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023

2.1  Ως  Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023 θα λειτουργήσουν τα πιο κάτω:

Λευκωσία:  Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

Λεμεσός:  Λανίτειο Λύκειο

Λάρνακα:   Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας

Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου

Πάφος: Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ'

Υπεύθυνοι για τα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023 θα είναι οι Διευθυντές/ριες των αντίστοιχων Σχολείων ή ένας/μία ΒΔ που θα υποδειχθεί από τον/τη Διευθυντή/ρια ως εκπρόσωπός του/της. Νοείται ότι οι υπεύθυνοι και βοηθοί υπεύθυνοι των Επαρχιακών Συντονιστικών Κέντρων ΠΕΠ 2023 δενπρέπει να έχουν μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένεια, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με υποψήφιο/α που συμμετέχει στις ΠΕΠ 2023.

2.2  Αρμοδιότητες Επαρχιακών Συντονιστικών Κέντρων ΠΕΠ 2023

Τα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023 έχουν την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών των Εξεταστικών Κέντρων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή διεξαγωγή των ΠΕΠ 2023.

Τα εξεταστικά δοκίμια για τα μαθήματα των ΠΕΠ 2023 θα ετοιμάζονται από Επιτροπές Θεματοθετών σε καθορισμένο χώρο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η μεταφορά των δοκιμίων στα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023 θα γίνεται από φρουρούς ασφαλείας εντεταλμένους από την Αρμόδια Αρχή. Στη συνέχεια, θα τα παραλαμβάνει ο Υπεύθυνος του Επαρχιακού Συντονιστικού Κέντρου, ο οποίος θα τα παραδίδει στο εντεταλμένο κλιμάκιο του κάθε Εξεταστικού Κέντρου.

Το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται από έναν/μία ΒΔΑ΄/ ΒΔ άλλου Σχολείου και έναν/μία ΒΔΑ΄/ ΒΔ που υπηρετεί στο Σχολείο, που θα λειτουργήσει ως Εξεταστικό Κέντρο τη συγκεκριμένη μέρα. Οι δύο ΒΔΑ΄/ΒΔ, αφού μεταφέρουν τα εξεταστικά δοκίμια στο Εξεταστικό Κέντρο, θα τα παραδίδουν στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του/της.

Για κατοχύρωση του αδιάβλητου των εξετάσεων και για πρακτικούς λόγους, ο/η ΒΔΑ΄/ΒΔ του άλλου Σχολείου θα παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΑΝ και θα εκτελεί χρέη παρατηρητή για την αδιάβλητη λειτουργία του. Μετά το τέλος της εξέτασης, οι δύο (2) ΒΔΑ΄/ΒΔ θα παραλαμβάνουν τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων και θα τα μεταφέρουν στο Επαρχιακό Συντονιστικό Κέντρο ΠΕΠ 2023. Τα τετράδια απαντήσεων θα παραδίδονται στον Υπεύθυνο του Επαρχιακού Συντονιστικού Κέντρου ΠΕΠ 2023, σε δέσμες των πενήντα (50). Στη συνέχεια, με ευθύνη του Υπεύθυνου του Επαρχιακού Συντονιστικού Κέντρου ΠΕΠ 2023, οι δέσμες με τα υπόλοιπα τετράδια απαντήσεων κάθε Σχολείου (αυτά που περισσεύουν από τις δέσμες των πενήντα) θα διαλύονται και θα γίνονται νέες δέσμες των πενήντα, ώστε από το σύνολο των τετραδίων απαντήσεων που φθάνουν στο Συντονιστικό Βαθμολογικό Κέντρο μόνο μία (1) να έχει αριθμό μικρότερο των πενήντα.

Τα τετράδια απαντήσεων μαζί με όλα τα πιο κάτω σχετικά έντυπα θα τοποθετούνται σε βαλίτσες από τον Υπεύθυνο του Επαρχιακού Συντονιστικού Κέντρου ΠΕΠ 2023 και θα παραδίδονται στους εντεταλμένους φρουρούς ασφαλείας, για να μεταφερθούν στο Συντονιστικό Βαθμολογικό Κέντρο Λευκωσίας:

(α) πρωτότυπα παρουσιολόγια,

(β) πρωτότυπα έντυπα παραλαβής και παράδοσης γραπτών από κάθε Εξεταστικό Κέντρο,

(γ) έντυπο έκθεσης Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, (δ) έντυπα διευκολύνσεων (αν υπάρχουν),

(ε) έντυπα πληρωμών (αν υπάρχουν).

2.2.1 Τετράδια, αδιαφανείς αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων και κορδόνια

Όλα τα τετράδια, οι αδιαφανείς αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων και τα κορδόνια θα βρίσκονται στα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023. Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ενημερώσει τα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023 για την ακριβή ημερομηνία παραλαβής τους.

Τα Εξεταστικά Κέντρα θα παραλάβουν από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023 αριθμό άσπρωντετραδίων, που αντιστοιχεί προς το σύνολο του αριθμού των υποψηφίων και ποσοστό 20% επιπλέον για κάθε Εξεταστικό Κέντρο. Οι εκπρόσωποι των Εξεταστικών Κέντρων, που θα παραλάβουν τα τετράδια από το Επαρχιακό Συντονιστικό Κέντρο ΠΕΠ 2023 της επαρχίας τους, πρέπει να είναι μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων του αντίστοιχου Εξεταστικού Κέντρου, με επικεφαλής Β.Δ. Ο επικεφαλής των εκπροσώπων κάθε Σχολείου θα παραλάβει τα τετράδια, αφού τα μετρήσει και υπογράψει τη σχετική κατάσταση παραλαβής, που θα προσκομίσει ο παραδίδων. Επίσης, θα παραλάβει και κλειστό φάκελο ασφαλείας με αδιαφανείς αυτοκόλλητες ταινίες για επικάλυψη των στοιχείων των υποψηφίων και μικρά κορδόνια για σύνδεση διπλών τετραδίων και φύλλων απαντήσεων των δοκιμίων ακρόασης/κατανόησης.

Τα τετράδια, καθώς και οι αδιαφανείς αυτοκόλλητες ταινίες, που ήδη υπάρχουν στα Σχολεία από προηγούμενες χρονιές, ΔΕΝπρέπει να χρησιμοποιηθούν, αλλά να επιστραφούν, πριν την παραλαβή του υλικού της φετινής χρονιάς, στα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με τα τετράδια και τα άλλα υλικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων, τηλ. 22582933/934.

3. Εξεταστικά Κέντρα

Ο κατάλογος των Σχολείων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα, έχει ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

3.1  Στελέχωση της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου

Σύμφωνα με τους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022», την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, που συγκροτείται με απόφαση της Διεύθυνσης του Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο, αποτελούν:

(α) Πρόεδρος: ο/η Διευθυντής/ρια του Σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο ή ένας/μία (1) Βοηθός Διευθυντής/ρια, που υποδεικνύεται από αυτόν/αυτή ως εκπρόσωπός του/της,

(β) ένας/μία (1) Βοηθός Διευθυντής/ρια που ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου, και

(γ) πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος

 του Εξεταστικού Κέντρου, που ορίζονται από τον/τη Διευθυντή/ρια του Σχολείου.

Νοείται ότι τα μέλη της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου δενπρέπει να έχουν μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένεια, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με υποψήφιο/α που συμμετέχει στις ΠΕΠ 2023.

Παρακαλείστε όπως, αποστείλετε άμεσακαι όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου 2023, στην Υπηρεσία Εξετάσεων (στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο chspyrou@schools.ac.cy), κατάλληλα συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο excel (Παράρτημα ΙΙ), με τα στοιχεία του Πρόεδρου και του/της Βοηθού Διευθυντή/ριας που ορίζονται από τον/τη Διευθυντή/ρια του σχολείου του κάθε εξεταστικού κέντρου.

3.2  Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου

Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου(α) οργανώνει το Εξεταστικό Κέντρο,

(β) εποπτεύει την ομαλή και την αδιάβλητη διεξαγωγή των ΠΕΠ 2023, (γ) κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,

(δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους,

(ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα τετράδια απαντήσεων των υποψηφίων στο οικείο Επαρχιακό Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο με τη σειρά του τα αποστέλλει στο καθορισμένο από την Υπηρεσία Εξετάσεων βαθμολογικό κέντρο,

(στ) παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, βάσει των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής για παροχή διευκολύνσεων στις ΠΕΠ 2023,

(ζ) έχει την ευθύνη για την παραλαβή και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών που απορρέουν από τη διαδικασία αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα, όπως καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή και

(η) λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ΠΕΠ 2023.

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται από τις μη διδακτικές εργασίες του Σχολείου κατά την περίοδο των ΠΕΠ 2023, όχι όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών/ριών τους. 

3.3   Επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19

3.3.1    Εάν υποψήφιος/α, που παρακάθεται στις ΠΕΠ 2023, παρουσιάσει θετικό αποτέλεσμα PCR ή Rapid Test για τη νόσο COVID-19, παρακαλείσθε όπως τηρήσετε τους Κανονισμούς των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διαταγμάτων που βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και τις επικαιροποιημένες οδηγίες, για επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, οι οποίες εκδίδονται από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3.3.2     Κάθε Εξεταστικό Κέντρο θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει διαθέσιμη μια αίθουσα, στην οποία θα παρακάθονται σε εξέταση οι υποψήφιοι/ες που αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Covid-19. Στην περίπτωση που οι εν λόγω υποψήφιοι/ες έχουν εγκριθεί για παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων, το Εξεταστικό Κέντρο θα μεριμνήσει για την παροχή τους. Σε περιπτώσεις που απαιτείται οποιοσδήποτε εξοπλισμός για τη διενέργεια των εξετάσεων (π.χ. cd player), αυτός πρέπει να μεταφέρεται στη συγκεκριμένη αίθουσα, την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης, ώστε η αίθουσα να είναι εξοπλισμένη κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 4. Έλεγχος και σφράγιση υπολογιστικών μηχανών

Κάθε σχολείο προβαίνει σε διορισμό κατάλληλης διμελούς ή τριμελούς Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει το έργο ελέγχου και σφράγισης των υπολογιστικών μηχανών, που θα χρησιμοποιήσουν στις ΠΕΠ 2023 οι μαθητές/ριες του Σχολείου τους.

Η πιο πάνω Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα, με στόχο την έγκαιρη διεκπεραίωση του όλου έργου.

Η χρήση υπολογιστικής μηχανής, η οποία να μην επιδέχεται προγραμματισμό, επιτρέπεται για όσα μαθήματα αναφέρονται στον Οδηγό ΠΕΠ 2023 (Τόμοι Β΄ και Γ΄).

Σημειώνεται ότι η σφράγιση των υπολογιστικών μηχανών, τόσο των τελειοφοίτων των Ιδιωτικών Σχολείων, όσο και των αποφοίτων των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, θα γίνεται στα Επαρχιακά Συντονιστικά Κέντρα ΠΕΠ 2023. Όσες υπολογιστικές μηχανές είναι επιτρεπτού τύπου, σφραγίζονται από την Επιτροπή του κάθε Σχολείου στην πίσω πλευρά τους με ειδικό ανεξίτηλο μελάνι που αγοράζει το Σχολείο.

4. Έλεγχος και σφράγιση υπολογιστικών μηχανών

Η σφράγιση γίνεται με τη σφραγίδα του Σχολείου, τοποθετείται απευθείας στην πίσω πλευρά του υλικού της μηχανής - όχι πάνω σε αυτοκόλλητο - και συνοδεύεται από τη μονογραφή του Β.Δ. με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Υπενθυμίζεται σχετικά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου με Αρ. Φακ. 7.2.25.2 και ημερ. 31 Μαρτίου 2006, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων να ορίσουν Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να σφραγίσει τις υπολογιστικές μηχανές που είναι αποδεκτές για χρήση από τους υποψηφίους στις ΠΕΠ 2023 στα μαθήματα, στα οποία αυτή η χρήση είναι επιτρεπτή. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή, η οποία μπορεί να κάνει απλές πράξεις ή είναι απλή «scientific». Απαγορεύονται όλες οι υπολογιστικές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν γραφικές παραστάσεις (και επομένως έχουν οθόνη μεγαλύτερη της συνηθισμένης) ή μπορούν να προγραμματιστούν (αν έχουν την ένδειξη «programmable») ή έχουν μνήμη, στην οποία μπορούν να φυλαχθούν τύποι ή έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν ολοκληρώματα, παραγώγους κ.τ.λ. Κατάλογος με επιτρεπόμενες ή μη επιτρεπόμενες μηχανές δεν θα αποσταλεί.

4.1   Έλεγχος υπολογιστικών μηχανών κατά την ημέρα των εξετάσεων

Κατά τον χρόνο διεξαγωγής των ΠΕΠ 2023, οι επιτηρητές ελέγχουν κατά πόσο οι υπολογιστικές μηχανές των υποψηφίων φέρουν την ενδεικτική σφραγίδα ή όχι και, όπου συντρέχει λόγος, λαμβάνουν, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, τα μέτρα που προνοούνται για τη δολίευση.

5.    Διαδικασίες-Ευθύνες/Καθήκοντα

Για τα μαθήματα των ΠΕΠ 2023, τόσο η Επιτροπή κάθε Εξεταστικού Κέντρου όσο και οι επιτηρητές/ριες και οι υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές με τις υποχρεώσεις/καθήκοντά τους οδηγίες, όπως αυτές καθορίζονται από τους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022» και τον Οδηγό ΠΕΠ 2023, καθώς και τις όποιες άλλες οδηγίες τυχόν αποσταλούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Πέραν των πιο πάνω οδηγιών, παρακαλείστε όπως ανατρέξετε, επίσης, στα συνημμένα Παραρτήματα IIΙ, IV, V, VI, που αφορούν αριθμό γνωστικών αντικειμένων, ώστε η Επιτροπή Εξετάσεων του κάθε Εξεταστικού Κέντρου να προχωρήσει στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διευθετήσεων.

6.   Επιτηρήσεις

Οι Διευθυντές/ριες των Σχολείων και οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για πολύ προσεκτική επίβλεψη των υποψηφίων, κατά την εξέταση.

6.1   Καθήκοντα επιτηρητών

Οι επιτηρήσεις για τα μαθήματα των ΠΕΠ 2023 θα γίνουν από δύο (2) επιτηρητές σε κάθε αίθουσα. Μεταξύ των δύο (2) κατανέμεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα. Οι αριθμοί των επιτηρητών που προέρχονται από κάθε Σχολείο για κάθε μέρα και μάθημα φαίνονται σε ειδική κατάσταση, που θα αποσταλεί από την Αρμόδια Αρχή σε κάθε Σχολείο με τηλεομοιότυπο ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στον αριθμό των επιτηρητών που θα οριστεί για κάθε μάθημα σε κάθε εξεταστικό κέντρο, περιλαμβάνεται και ποσοστό 25% επιπλέον του αριθμού των αιθουσών. Αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αναπληρωτές ή σε επιπρόσθετες αίθουσες διευκολύνσεων.

Οι Διευθυντές/ριες των Σχολείων πρέπει μέχρι τις 02 Ιουνίου 2023 να στείλουν σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ονομαστικό κατάλογο με τους επιτηρητές που θα προέρχονται από το Σχολείο τους. Ο κατάλογος αυτός να κοινοποιείται και στο email dme- programmatismos@schools.ac.cy

Συστήνεται στους/στις Διευθυντές/ριες των Σχολείων, που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά Κέντρα, αφού παραλάβουν τους καταλόγους των υποψηφίων για κάθε μάθημα, να προβούν σε έλεγχο για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι αριθμοί των αιθουσών του Σχολείου και των επιτηρητών, που καθορίστηκαν, είναι οι ορθοί.

Να τονιστεί στους επιτηρητές ότι, αν υπάρξει εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση που κάποιος/α θα χρειαστεί να απουσιάσει, θα πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα:

(i)   το Σχολείο του για να στείλει άλλο επιτηρητή, και

(ii)   το Εξεταστικό Κέντρο.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ενημερώσει τους Υπευθύνους Εξεταστικών Κέντρων για τα λεπτομερή καθήκοντα των επιτηρητών και θα δοθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο για το θέμα, το οποίο θα πρέπει με φροντίδα των Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων να δοθεί και στους ίδιους τους επιτηρητές. Τα καθήκοντα αυτά αναφέρονται, επίσης, στους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022» και στον Οδηγό ΠΕΠ 2023.

6.2  Επιτηρητές – διαδικασίες

Οι επιτηρητές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι υποψήφιοι να αναγράφουν από την αρχή τα στοιχεία τους στο τετράδιο. Κατά την παράδοση του τετραδίου απαντήσεων και στην παρουσία του/της υποψηφίου/ας, οι επιτηρητές, αφού ελέγξουν με τη δέουσα προσοχή τα προσωπικά στοιχεία, να επικολλούν οι ίδιοι το αυτοκόλλητο. Αν ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, υπάρχει το ενδεχόμενο τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο αυτοκόλλητο.

Οι επιτηρητές μονογράφουν, μετά από υπόδειξη του υποψηφίου, στο τέλος των απαντήσεων του υποψηφίου στο τετράδιο απαντήσεων και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία τους κενούς χώρους που προηγούνται της μονογραφής.

Οι υποψήφιοι/ες χρησιμοποιούν πένα χρώματος μπλε, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στο εξεταστικό δοκίμιο. Απαντήσεις που είναι γραμμένες με μολύβι δεν θα λαμβάνονται υπόψη (εκτός σχημάτων).

Η σύνδεση των τετραδίων απαντήσεων, όπου χρησιμοποιούνται δύο (2) τετράδια, να γίνεται ομοιόμορφα. Το δεύτερο τετράδιο να τοποθετείται μέσα στο πρώτο τετράδιο μετά το τετραγωνισμένο χαρτί και πριν το πίσω εξώφυλλο, να συνδέονται με συρραπτικό τα δύο πίσω εξώφυλλα στις τέσσερις γωνίες τους και να δένονται με ειδικό κορδονάκι. Νοείται ότι θα πρέπει να καλυφθούν τα στοιχεία των υποψηφίων με αδιαφανείς αυτοκόλλητες ταινίες και στα δύο τετράδια απαντήσεων.

Στα μαθήματα των Αγγλικών, των Γαλλικών, των Γερμανικών, των Ιταλικών, των Ισπανικών, των Ρωσικών και των Τουρκικών το δοκίμιο ακρόασης/κατανόησης να τοποθετείται πίσω από το μπροστινό εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων και μετά να προσδένονται με ειδικό κορδονάκι, ώστε εξωτερικά να αποτελούν ένα τετράδιο απαντήσεων. Η ίδια διαδικασία να ακολουθείται και για τους υποψηφίους που τυγχάνουν απαλλαγής από το δοκίμιο ακρόασης/κατανόησης. Νοείται ότι μετά το πέρας όλης της εξέτασης του μαθήματος, τα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/ριας στο δοκίμιο ακρόασης/κατανόησης καλύπτονται με την αδιαφανή αυτοκόλλητη ταινία, νοουμένου ότι ο/η επιτηρητής/τρια έχει φροντίσει και διασφαλίσει να ταυτίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/ριας στο δοκίμιο ακρόασης/κατανόησης και στο τετράδιο απαντήσεων.

Να τονιστεί στους/στις υποψηφίους/ες ότι δεν πρέπει να αναγράψουν το όνομά τους ή άλλο προσωπικό στοιχείο που να φανερώνει την ταυτότητά τους, σε κανένα σημείο του τετραδίου απαντήσεων (εκτός από τον ειδικό χώρο που καλύπτεται με το αυτοκόλλητο), ούτε ακόμα και αν ζητείται η σύνταξη επιστολής.

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (ή διορθωτικής ταινίας), γι’ αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/ριες να προειδοποιήσουν τους/τις υποψήφιους/ες να μη μεταφέρουν στην αίθουσα εξέτασης τέτοια υλικά.

Οι επιτηρητές δενπρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια της επιτήρησης.

Οι Διευθυντές/ριες είναι υπεύθυνοι/ες για να μη γνωστοποιηθούν σε κανέναν/καμία τα εξεταστικά δοκίμια πριν τη λήξη της εξέτασης, οι δε διδάσκοντες/επιτηρητές να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τους/τις υποψηφίους/ες ενόσω διαρκεί η εξέταση.

6.3    Απάντηση σε απορίες των υποψηφίων - Επεξηγήσεις

Για τυχόν απορίες που θα παρουσιαστούν ή σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια, δεν γίνεται καμία διευκρίνιση ή διόρθωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογείται η ερώτηση.

7.    Προσέλευση και αποχώρηση των υποψηφίων από την αίθουσα εξέτασης

7.1.    Οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στην αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

7.2.    Είναι δυνατόν να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του/της Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από την παρέλευση σαράντα λεπτών (40΄) από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

7.3.     Οι υποψήφιοι/ες είναι υποχρεωμένοι/ες να παραμείνουν στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον για σαράντα λεπτά (40') από την ώρα έναρξης της εξέτασης, έστω και αν έχουν ολοκληρώσει το εξεταστικό τους δοκίμιο.

7.4.    Καλούνται οι Διευθυντές/ριες των Σχολείων να εξακριβώσουν ότι έχουν ενημερωθεί όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες και ότι έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της σχετικής πρόνοιας της νομοθεσίας, για την υποχρέωση αυστηρής τήρησης των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων.

8.    Κινητά τηλέφωνα, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και σημειώσεις

Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή όποιας άλλης ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. «Έξυπνα Ρολόγια»), έστω και απενεργοποιημένων, στις αίθουσες εξετάσεων δενεπιτρέπεται. Καλούνται οι Διευθυντές/ριες να ενημερώσουν σχετικά τους/τις υποψηφίους/ες και να τους καταστήσουν σαφές ότι σε περίπτωση που θα μεταφέρουν κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή στο Εξεταστικό Κέντρο, αυτό/ή θα πρέπει να μείνει εκτός της αίθουσας εξετάσεων απενεργοποιημένο/η και με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι Υπεύθυνοι των Εξεταστικών Κέντρων, πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πρέπει να περάσουν από όλες τις αίθουσες εξετάσεων και να τονίσουν ότι απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή σημειώσεων κατά την εξέταση. Επιπρόσθετα, θα ζητήσουν για ακόμη μία φορά να παραδώσουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν το έπραξαν, τα κινητά τους τηλέφωνα ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή τυχόν σημειώσεις. Για υποψηφίους/ες που θα αγνοήσουν τις οδηγίες αυτές και θα μεταφέρουν κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, έστω και απενεργοποιημένο/η ή τυχόν σημειώσεις, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου θα ακολουθήσει τις διαδικασίες δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης όπως αναγράφονται στους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022». Θέματα δολίευσης εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή.

9.   Έντυπα πληρωμών - Συγκέντρωση και αποστολή

Με την αποστολή των τετραδίων των υποψηφίων στο τέλος κάθε ημέρας, την περίοδο των ΠΕΠ 2023, να αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένα στην Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΑΝ τα έντυπα πληρωμών/υπερωριών:

(α) των Υπευθύνων, Μελών, Επιτηρητών και Καθαριστριών των Εξεταστικών Κέντρων, (β) των Επιτροπών των Επαρχιακών Συντονιστικών Κέντρων,

(γ) των οδοιπορικών για τους δικαιούχους.

Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης του προηγούμενου μήνα.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η χωρίς καθυστέρηση πληρωμή των εμπλεκομένων. Έντυπα, τα οποία θα αποσταλούν με ελλιπή στοιχεία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι, στην Υπηρεσία Εξετάσεων θα πρέπει να αποσταλούν μόνο τα έντυπα πληρωμής, που αφορούν στις ΠΕΠ 2023.

Λεπτομερείς οδηγίες θα σταλούν τις επόμενες μέρες από την Υπηρεσία Εξετάσεων στους Υπεύθυνους των Εξεταστικών Κέντρων.

10.   Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Λεπτομέρειες θα δοθούν στους βαθμολογητές με ευθύνη της Ομάδας Θεματοθετών και της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Οι σχετικές διαδικασίες περιγράφονται στους «Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022» και στον Οδηγό ΠΕΠ 2023.

Τονίζεται ότι η βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα Λευκωσίας και Λεμεσού θα γίνεται μόνο σε μηεργάσιμο χρόνο. Επομένως, κανένας βαθμολογητής δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από το Σχολείο του για να εργαστεί στο Βαθμολογικό Κέντρο.

11.    Επισυνάπτονται τα πιο κάτω Παραρτήματα: 

Παράρτημα Ι

Οι Περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου

και Ελλάδας Νόμοι του 2017 έως 2022

Παράρτημα ΙΙ

Επιτροπή Εξεταστικών Κέντρων - Στοιχεία Προέδρου και Βοηθού

Διευθυντή/ριας που ορίζονται από τον/τη Διευθυντή/ρια του σχολείου του κάθε εξεταστικού κέντρου

Παράρτημα ΙΙΙ

Οδηγίες για την εξέταση των γλωσσικών μαθημάτων και τη χορήγηση του δοκιμίου ακρόασης/κατανόησης

Παράρτημα IV

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο

Παράρτημα V

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Εικαστικές Εφαρμογές

Παράρτημα VI

Οδηγίες για την υπαγόρευση της ορθογραφίας στο μάθημα των

Αρχαίων Ελληνικών

Τα Παραρτήματα ΕΔΩ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                  Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης                              Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου                                       Διευθυντής                                     Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και                   Διευθύντρια
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης         Επαγγελματικής Εκπαίδευσης                   Ανώτερης Εκπαίδευσης
                                                      και Κατάρτισης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


2588