Αιτήσεις για πρόσληψη στο ΥΠΠΑΝ για εκτέλεση καθηκόντων Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου


Η Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, πιθανόν να προκύψουν ανάγκες για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκτέλεση καθηκόντων Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου (Κλ. Α9).

1. Απαιτούμενα προσόντα :

(α) Εγγραφή στο μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων στις ειδικότητες της Εφαρμοσμένης Σχολικής/ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ή της εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(δ) Πείρα 18 μηνών στη Σχολική/Εκπαιδευτική ή στην Κλινική Ψυχολογία, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(ε) Καθαρό ποινικό μητρώο (πρόσφατο με ισχύ ενός μήνα).

(στ) Πιστοποιητικό ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο της Αστυνομίας με βάση τον Νόμο που Αναθεωρεί το Νομικό Πλαίσιο που Διέπει την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Ν. 91(Ι)/2014.

(ζ) Άδεια οδήγησης.

2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούνται από αυτούς που θα προσληφθούν είναι αυτά που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της οργανικής θέσης Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου.

3. Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9 μειωμένη κατά 10%. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τους πρώτους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης.

4. Η περίοδος της απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού θα είναι για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης η για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης η την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο παρελθόν για σκοπούς αντικατάστασης Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που απουσιάσαν με μακροχρόνια άδεια απουσίας, απαιτείται κατά την αξιολόγηση που του έγινε να είχε αξιολογηθεί επαρκώς και να μην υπήρχαν αρνητικά σχόλια στην εκτέλεση της εργασίας του.

6 Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου :

α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης

β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών έναντι κενών θέσεων και

γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθοριστεί στον ετήσιο προϋπολογισμό θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας , εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.

7. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου είναι ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιπρόσθετο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (τουλάχιστον επιπέδου μάστερ) ή Διδακτορικό στην Ψυχολογία ή στην Ειδική Εκπαίδευση

1 ή 2

1  μονάδα για Μεταπτυχιακό

2  μονάδες για Διδακτορικό

Πείρα, από 18 μήνες μέχρι 60 μήνες, που αποκτήθηκε σε υπηρεσία που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

1,5-6,75

1,5 μονάδα για πείρα 18 μηνών και 0,125 μονάδες για κάθε μήνα μέχρι τους 60 μήνες

Για απόδειξη της σχετικής με το σχέδιο υπηρεσίας πείρας που αποκτήθηκε στην Κύπρο χρειάζεται βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οποιαδήποτε πείρα αποκτήθηκε σε άλλη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται με επίσημη βεβαίωση, η οποία να συμπεριλαμβάνει και περιγραφή των καθηκόντων, του οργανισμού ή της υπηρεσίας απασχόλησης.

 

Κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας :

Σε περίπτωση ισοβαθμίας , η κατάταξη με σειρά προτεραιότητας βασίζεται στο ακόλουθο κριτήριο: i. Άτομα με υψηλότερο βαθμό στο μεταπτυχιακό

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πληροφορίες ισόγειο κεντρικού κτιρίου) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή από τα Γραφεία και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.papd). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 11 Οκτωβρίου 2019. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιημένα αντίγραφα: του απολυτηρίου σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού διπλώματος, της βαθμολογίας (Πτυχίου και Μεταπτυχιακού διπλώματος), της Εγγραφής στο μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων, του πιστοποιητικού καθαρού ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο της Αστυνομίας με βάση το Νόμο που Αναθεωρεί το Νομικό Πλαίσιο που Διέπει την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Ν. 91 (Ι)/2014, της άδειας οδήγησης, πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με τα αποδεκτά τεκμήρια γλώσσας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και βεβαιώσεις της πείρας σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης (με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης και απόδειξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Κύπρο ή επίσημες βεβαιώσεις από οργανισμούς ή υπηρεσίες άλλων χωρών), διαφορετικά η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψηφίους με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009). Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, καλούνται όπως με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22800806 στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1418