Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους.


 

 Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους.

Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξής του στους προκαταρκτικούς καταλόγους μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου 22800863, όχι αργότερα από τις 3 Ιανουαρίου 2020. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22800806).

Ο τελικός Πίνακας υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 70(Ι)/2016, και στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα πρόσωπα με τη σειρά κατάταξής τους, τα οποία κρίνεται ότι δύναται να προσληφθούν με σύμβαση ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ισχύ μέχρι τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Α/Α

Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας

Μονάδες

1.

1027776

7.75

2.

850519

7.25

3.

874095

6.75

4.

824730

6.75

5.

AN3630266

6.75

6.

871862

6.75

7.

883014

6.75

8.

858181

6.75

9.

834805

6.625

10.

1031299

6.5

11.

1310330

6.375

12.

874342

5.125

13.

962236

4.625

14.

878221

4.625

15.

880892

4.625

16.

889205

4.625

17.

992103

4

18.

1253983

3.5

19.

1021468

3

20.

985995

3

21.

992053

2.875

22.

976685

2.625

23.

1018610

2

24.

997952

2

25.

861453

1.875

 

 

26.

999880

1.75

27.

967925

1.5

28.

1022955

1

29.

959063

1

30.

1220485

1

31.

950816

1

32.

855451

1

33.

871976

1

34.

818595

1

35.

857130

0

36.

853824

0

37.

965966

0

38.

992844

0

39.

959785

0

40.

1021381

0

41.

964509

0

42.

960173

0

43.

873319

0

44.

993788

0

45.

949774

0

46.

961384

0

47.

957768

0

48.

967584

0

49.

981192

0

50.

973355

0

51.

949319

0

52.

1141982

0

53.

862323

0

54.

1025684

0

55.

1054513

0

56.

1053574

0

57.

984949

0

58.

1044891

0

59.

1337948

0

60.

994666

0

61.

855402

0

62.

828535

0

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1116