Τελικός πίνακας αιτητών για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους


 Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον τελικό πίνακα των αιτητών σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου (Ν. 70(I)/2016), καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6, ο τελικός πίνακας για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου. Στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη, ημερομηνίας 27.9.2019.

Α/Α

Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας

Μονάδες

1.

1027776

7.75

2.

850519

7.25

3.

962236

6.75

4.

874095

6.75

5.

824730

6.75

6.

AN3630266

6.75

7.

871862

6.75

8.

883014

6.75

9.

858181

6.75

10.

834805

6.625

11.

1031299

6.5

12.

1310330

6.375

13.

1025684

5.75

14.

874342

5.125

15.

1054513

4.875

16.

878221

4.625

17.

880892

4.625

18.

889205

4.625

19.

992103

4

20.

1253983

3.5

21.

895878

3

22.

985995

3

23.

992053

2.875

24.

976685

2.625

25.

1018610

2

26.

997952

2

27.

861453

1.875

28.

999880

1.625

29.

960173

1.5

30.

957768

1.5

31.

967925

1.5

32.

1022955

1

33.

959063

1

34.

1220485

1

35.

950816

1

36.

855451

1

37.

871976

1

38.

818595

1

39.

857130

0

40.

853824

0

41.

965966

0

42.

992844

0

43.

959785

0

44.

1021381

0

45.

964509

0

46.

873319

0

47.

993788

0

48.

949774

0

49.

961384

0

50.

967584

0

51.

981192

0

52.

973355

0

53.

949319

0

54.

986836

0

55.

862323

0

56.

1053574

0

57.

984949

0

58.

1044891

0

59.

1337948

0

60.

994666

0

61.

855402

0

62.

828535

0

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1555