Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο ΥΠΠΑΝ για Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους


Η Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργο­δοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, πιθανόν να προκύψουν ανάγκες για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκτέλεση καθηκόντων Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου (Κλ. Α9, Α11 και Α12).

  1. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Εγγραφή στο μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων στις ειδικότητες της Εφαρμοσμένης Σχολικής/ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ή της εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια.

(δ)   Λευκό ποινικό μητρώο το οποίο έχει εκδοθεί εντός ενός μήνα από την αίτηση.

(ε)    Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο Αρχείο Καταδικασθέντων για αδικήματα που αναφέρονται στο  άρθρο 22(Ι) του Ν. 91(Ι)/2014, που τηρεί η Αστυνομία Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 22 του ίδιου Νόμου το οποίο έχει εκδοθεί εντός ενός μήνα από την αίτηση.

(στ)  Άδεια οδήγησης.

  1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου.
  2. Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9 μειωμένη κατά 10%. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τους πρώτους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης.
  3. Η περίοδος της απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες, αφού θα είναι για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης ή για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης η την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
  4. Σε περίπτωση που υποψήφιο άτομο εργάστηκε στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο παρελθόν για σκοπούς αντικατάστασης Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που απουσίαζαν με μακροχρόνια άδεια απουσίας, απαιτείται κατά την αξιολόγηση που του έγινε να είχε αξιολογηθεί επαρκώς και να μην υπήρχαν αρνητικά σχόλια στην εκτέλεση της εργασίας του.
  5. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθοριστεί στον ετήσιο προϋπολογισμό θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
  6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν αιτήσεις (Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία) από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πληροφορίες ισόγειο κεντρικού κτιρίου) ή από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (www.moec.gov.cy) ή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 20 Μαίου 2022.
  7. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Επιπρόσθετα οι αιτητές χρειάζεται να προσκομίσουν (Α/Α 8 - Άλλα Πιστοποιητικά στην Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία) :

(α) Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

(β) Λευκό Ποινικό Μητρώο.

(γ) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο Αρχείο Καταδικασθέντων για αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22(Ι) του Ν. 91 (Ι)/2014, που τηρεί η Αστυνομία Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 22 του ίδιου Νόμου.

(δ) Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης.

(ε) Αντίγραφα απόδειξης εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς επίσης και βεβαιώσεις πείρας από τον εκάστοτε εργοδότη ή την Αρμόδια Αρχή, αντίστοιχα, όπως αυτά καθορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογεγραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22800806 στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

  1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψηφίους με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2θ09). Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, καλούνται όπως με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
  2. Τα κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων (οι οποίοι/ες ικανοποιούν τα Απαιτούμενα Προσόντα) όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων είναι :

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιπρόσθετο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (τουλάχιστον επιπέδου μάστερ στην Ψυχολογία) ή Διδακτορικό, σε κλάδο σχετικό με τη Σχολική, Εκπαιδευτική ή Κλινική Ψυχολογία ή την Ειδική Εκπαί­δευση

1 ή 2

1  μονάδα για επιπρόσθετο Μεταπτυχιακό

2  μονάδες για Διδακτορικό

Πείρα, από 18 μήνες μέχρι 60 μήνες, που αποκτήθηκε σε υπηρεσία που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

1.5 - 6.75

1.5 για πείρα 18 μηνών και

0.125 μονάδες για κάθε επιπρόσθετο μήνα μέχρι τους 60 μήνες

Για απόδειξη της πείρας που αποκτήθηκε στην Κύπρο χρειάζεται αναλυτική μηνιαία βεβαίωση εισφορών των Κοινωνικών Ασφα­λίσεων, που να επιβεβαιώνει εργοδότηση στον Κλάδο της εφαρμοσμένης Σχολικής / Εκπαιδευτικής / Κλινικής Ψυχολογίας και βεβαίωση πείρας εργοδότη.

Οποιαδήποτε πείρα αποκτήθηκε σε άλλη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται με επίσημη βεβαίωση του Οργανισμού ή της υπηρεσίας απασχόλησης που να επιβεβαιώνεται η εκτέλεση καθηκόντων συναφών με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

 Κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη με σειρά προτεραιότητας βασίζεται στο βαθμό του μεταπτυχιακού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


883