Κατάλογος δικαιούχων φοιτητικών επιδομάτων για το 2018-2019


1. Με βάση το άρθρο 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2019, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προέβη στην ετοιμασία καταλόγου δικαιούχων για φοιτητικά επιδόματα, βάσει σχετικής μοριοδότησης. Ο υπό αναφορά κατάλογος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου.

2. Επισημαίνεται, ότι με √ σημειώνονται τα επιδόματα, τα οποία έχουν εγκριθεί για κάθε δικαιούχο.\

3. Η ΥΦΜ θα προβεί άμεσα στην καταβολή του επιδόματος σίτισης και του χριστουγεννιάτικου επιδόματος, για τα οποία δεν απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν παραχωρείται επίδομα σίτισης στους φοιτητές που είχαν δικαίωμα λήψης κουπονιών σίτισης από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

4. Όσον αφορά στην καταβολή των υπόλοιπων επιδομάτων, οι δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, μέχρι και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019. Παράλειψη υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων, εντός των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για παροχή φοιτητικών επιδομάτων. Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως, στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διεύθυνση: Τεύκρου 6, 4ος Όροφος, 1066 Λευκωσία) από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ. (τηλέφωνο: 22804002). Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που αποστέλλονται με ταχυδρομεία ή και υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

4α. Οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης, οι οποίοι σπουδάζουν στην Κύπρο, πρέπει να προσκομίσουν:

(α) το πρωτότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο του υποστατικού που ενοικίαζαν για την περίοδο από 1/9/2018 μέχρι 31/8/2019, πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο για συμβόλαια κάτω των €5000 ή χαρτοσημασμένο από τον Έφορο Φορολογίας για συμβόλαια άνω των €5000 και

(β) πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια έγγραφα που δεν έχουν πιστοποιηθεί/χαρτοσημανθεί, νοούμενου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου στις οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

  • Σημειώνεται ότι το επίδομα στέγασης παραχωρείται και σε όσους διαμένουν στις  εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία  
  • Επιπλέον, διευκρινίζεται  ότι το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

4β.  Όσον αφορά στην καταβολή επιδόματος για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), επισημαίνεται ότι, είναι απαραίτητη η υποβολή πρωτότυπων ονομαστικών αποδείξεων (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα), με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2018, μέχρι και 15 μέρες μετά την δημοσίευση του πιο κάτω καταλόγου (δηλαδή μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019). Υπενθυμίζεται ότι η συνολική δαπάνη για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν είναι δυνατόν να  ξεπερνά τα €500. Τονίζεται ότι το επίδομα αυτό αφορά στην αγορά σταθερού Η/Υ (desktop) ή φορητού Η/Υ (laptop) μόνο.

4γ.  Πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) απαιτούνται, επίσης και για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου 2018  μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, στην οποία να αναγράφονται οι τίτλοι των βιβλίων που αγοράστηκαν και η τιμή αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική δαπάνη για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, δεν είναι δυνατόν να  ξεπερνά τα €300.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ IBAN:

Τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στο ήδη δηλωθέν από τους δικαιούχους τραπεζικό αριθμό «IBAN», εκεί δηλαδή όπου καταβλήθηκε και η Φοιτητική Χορηγία (π.χ. σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή αλλού). Δικαιούχοι που επιθυμούν αλλαγή του ήδη δηλωθέντος τραπεζικού αριθμού «ΙΒΑΝ», έτσι ώστε τα φοιτητικά επιδόματα που δικαιούνται να καταβληθούν σε άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιοχείρως, ενυπόγραφη δήλωση στην οποία να επισυνάπτεται βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ από το Πιστωτικό Ίδρυμα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1561