Ο νόμος με τον οποίο το ΥΠΠΑΝ μετονομάζεται σε ΥΠΑΝ


Μετά την έγκριση του Υφυπουργείου Πολιτισμού δημοσιεύται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νόμος περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΠΕΙΔΗ, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2020 ενέκρινε τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021 ενέκρινε τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας,

Για τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

  1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2022.
  2.     Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
  3.    Οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο, Κανονισμούς, διάταγμα ή δημόσιο έγγραφο στο «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας» ή στον «Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας» λογίζεται ως αναφορά στο «Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» και στον «Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας», αντίστοιχα.
  4.    Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος του 2019 καταργείται.  
  5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2079