Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθηση, 2021-2027


Προδρόμου: Εκεί που θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία είναι στη συμμετοχή ενηλίκων, από 25 μέχρι 64 ετών

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα σε δηλώσεις, στο Προεδρικό Μέγαρο, για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης, 2021-27.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021-27.

Στην πρώτη φάση της ανάπτυξης της Στρατηγικής έγιναν έρευνα και διαβουλεύσεις. Εξετάστηκαν περισσότερα από 100 έγγραφα πολιτικής και εκθέσεις και περισσότερες από 50 επιστημονικές θεωρήσεις σε άρθρα και σχετικές μελέτες. 

Πραγματοποιήθηκαν 35 συνεντεύξεις και έγιναν 17 εσωτερικές και εξωτερικές συνεδριάσεις, καθώς και επισκέψεις εργασίας στην Εσθονία, την Αυστρία και τη Σλοβενία.

Στις σχετικές διαβουλεύσεις συμμετείχαν 32 δημόσιες Αρχές, ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ανεξάρτητα ιδρύματα και κοινωνικοί εταίροι.

Η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης, 2021-27 ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Ως στρατηγικοί οριζόντιοι πυλώνες που προκύπτουν και από τις προτεραιότητες πολιτικής της Ε.Ε., είναι οι ακόλουθοι:

-          Ψηφιακός μετασχηματισμός

-          Πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα

-          Συμπερίληψη και ισότητα

-          Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

-          Υγεία και ευημερία

-          Κουλτούρα διά βίου μάθησης

Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον σχεδιασμό μας προέκυψαν από την έρευνα κατά την περίοδο Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 2021 και είναι:

  1. Θέσπιση του πλαισίου διακυβέρνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, που περιλαμβάνει δείκτες απόδοσης και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
  2. Μείωση της ανεργίας των νέων και αναβάθμιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση των νέων
  3. Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση
  4. Βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

Τα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση δείχνουν μια συγκριτικά καλή κατάσταση στη χώρα μας, αλλά και την πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί στην προηγούμενη περίοδο και που αποτελεί οδηγό για τη μελλοντική πορεία μας.

Σύμφωνα με την έκθεση Παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν στην Κύπρο 42,3% το 2011 (σε σύγκριση με 40,9% στην Ε.Ε.) και βελτιώθηκε φτάνοντας σε 48,1% το 2016 (σε σύγκριση με 44,4% στην Ε.Ε.). Τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Κύπρο υπήρξε πρόοδος μεταξύ 2011 και 2016, στην Κύπρο όμως η πρόοδος ήταν μεγαλύτερη.

Εκεί που θα πρέπει όμως να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία είναι στη συμμετοχή ενηλίκων, από 25 μέχρι 64 ετών, όπου το ποσοστό συμμετοχής στην Κύπρο παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1918