Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 για τα ΑΕΙ Κύπρου


 Και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας

Με τη δημοσίευση σήμερα των αποτελεσμάτων, ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (Π.Ε.Π.), οι οποίες διοργανώθηκαν με πλήρη επιτυχία. Έχουν τηρηθεί επακριβώς και χωρίς παρέκκλιση όλες οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα που καθιστούν αυτές τις εξετάσεις ένα θεσμό του οποίου η αξιοπιστία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ

Στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 5202 υποψήφιοι διεκδικώντας πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή διατίθενται 2971 θέσεις, από τις οποίες 1727 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1040 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 97 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και 107 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους αποφοίτους Τεχνικών Σχολών, Εσπερινών Σχολείων και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022

H Θεματοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης του 2022 έγινε σύμφωνα με το ισχύον σύστημα. Οι Επιτροπές Θεματοθέτησης συνήλθαν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση, στο Κέντρο Θεματοθέτησης, για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων. Στο Κέντρο Θεματοθέτησης έγινε, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, σε κάθε Επαρχία. Η όλη διαδικασία εποπτεύθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και τους Προέδρους των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, κατά τρόπο που διασφαλίστηκε το αδιάβλητο.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΓΡΑΠΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 5049 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 22160 τετράδια απαντήσεων για 53 συνολικά μαθήματα πρόσβασης. Εν ολίγοις διορθώθηκαν 22160 γραπτά. Τα δοκίμια αυτά βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 373 εκπαιδευτικοί. Κάθε τετράδιο απαντήσεων, που παρέμενε ανώνυμο, βαθμολογήθηκε από δυο διορθωτές. Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει περίπτωση επανεξέτασης ή άλλης αναβαθμολόγησης. Ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα Πρόσβασης των Π.Ε.Π. 2022 στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία - τη Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τους Επιθεωρητές, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, το προσωπικό των σχολικών μονάδων και βεβαίως στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Συγχαίρω ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και εκείνους που θα εξασφαλίσουν θέση σε ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Προϊστάμενο και τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων που εργάστηκαν σκληρά για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Ευχαριστώ, ακόμα όλους τους λειτουργούς του ΥΠΑΝ - λειτουργούς της ΔΑΕ, λειτουργούς Πληροφορικής, λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας, τον Προϊστάμενο και τους λειτουργούς του Γραφείου Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού και λειτουργούς στο Βαθμολογικό Κέντρο Λεμεσού - που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στο νοσηλευτικό προσωπικό που συνέδραμε την προσπάθειά μας στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που είχαμε φέτος, επιτρέποντας σε όλους τους υποψηφίους να συμμετάσχουν.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τους περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022, έχουν προσφερθεί στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και του Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.

Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 28 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 55 και για το ΑΞΙΚ 12. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τη Σχολή Ευελπίδων - Τμήμα Όπλων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά την Α' Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος, βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης. Επιπρόσθετα, ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Διασαφηνίζεται ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα:

3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΕΙ της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο Τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας εντός Αυγούστου.

Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ εντός των ημερών.

Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σχολές μόνον από ένα Επιστημονικό Πεδίο.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και δε μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΕΙ της Κύπρου παρατίθενται πιο κάτω.

Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 κρατούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2840