Η εισηγητική έκθεση του ΥΠΑΝ στην Επ. Παιδείας γαι τροποποίηση των Κανονισμών 2023 (τετράμηνα)


To Paideia-News παραθέτει την εισηγητική έκθεση θα παρουσιάσει αύριο Παρασκευή στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου για τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2023, (τετράμηνα).

Θέμα: Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2023

         Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, υποβάλλει Σχέδιο των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικών) (αρ.2) Κανονισμών του 2023 οι οποίοι θα επιφέρουν τις εξής αλλαγές:

(α) Καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου και εισάγεται η ενιαία τελική εξέταση μετά τη λήξη των μαθημάτων, στα τέλη Μαΐου.

(β) Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο βαθμός του έτους θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δ ύο (2) τετραμήνων, ενώ για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο βαθμός του έτους θα είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων, σε ποσοστό 35% για κάθε τετράμηνο, και του βαθμού της ενιαίας τελικής γραπτής εξέτασης, σε ποσοστό 30%.

(γ) Ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα προκύπτει από τη συντρέχουσα και τη γραπτή αξιολόγηση. Θα αφορά στην επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, η οποία αξιολογείται στη βάση διαγωνισμάτων, γραπτών εργασιών - project και άλλων μορφών αξιολόγησης, τα οποία θα διενεργούνται στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, και δεν θα περιλαμβάνει τον βαθμό των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι πρόνοιες των Κανονισμών 15Α και 15Β (τροποποιητικοί Αρ. 2 Κανονισμοί του 2020),  που αφορούν στην υφιστάμενη  διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή, θα παύσουν να ισχύουν.

(δ) Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων στις τάξη Α΄ Γυμνασίου μειώνεται από τέσσερα σε δύο μαθήματα, τα οποία θα είναι τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

(ε) Η τελική εξέταση για όλες τις τάξεις της Μέσης Εκπαίδευσης θα συνεχίσει να ετοιμάζεται κεντρικά, με ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους.

Οι πιο πάνω βελτιωτικές αλλαγές στοχεύουν τόσο στην αύξηση του διδακτικού χρόνου όσο και στην ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση και εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση, στη βάση παιδαγωγικών κριτηρίων.

2. Με βάση τα πιο πάνω,  ετοιμάστηκαν «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (αρ.2) Κανονισμοί του 2023» (Παράρτημα 2) και έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. Το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντικτύπου της προτεινόμενης τροποποίησης, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 5.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική Απόφασή του, κατά τη συνεδρία του στις 26  Μαΐου 2023 (προσχέδιο της Απόφασης επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4), έχει εγκρίνει τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2023 και εξουσιοδότησε την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να τους καταθέσει άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

29 Μαΐου 2023

ΣΠΑ/ΔΜΓΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3139