"Αδυναμίες και κενά στη λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου"


«(δ)Ανοικτό Σχολείο. Ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου εισήχθη πάνω σε πιλοτική βάση, στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 62.664, ημερ. 28.9.2005 με σκοπό αφενός το άνοιγμα των σχολείων προς την κοινότητα, με οργανωμένο τρόπο, ώστε τις απογευματινές ώρες να αξιοποιούνται οι χώροι των σχολείων για πολιτιστικές, αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες και αφετέρου την εμπλοκή των Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών φορέων και οργανώσεων γονέων.

Ο θεσμός τέθηκε σε εφαρμογή το 2007 σε τέσσερεις Δήμους και επεκτάθηκε στη συνέχεια με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 31.12.2008, σε άλλους τέσσερεις Δήμους και από τον Οκτώβριο 2010 σε άλλο ένα Δήμο ενώ εκκρεμεί η εισαγωγή του σε δύο ακόμη Δήμους.

Για τη λειτουργία του θεσμού στους Δήμους, το Υπουργείο κατέβαλε κατά το 2010 το συνολικό ποσό των €630.000, σε σύγκριση με €628.000 το 2009. Σχετικά παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

(i)      Δεν υποβάλλουν όλοι οι Δήμοι στο Υπουργείο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, για καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης τους για το Ανοικτό Σχολείο. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με ετήσια εγκύκλιο του με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ζητά από όλους τους Δήμους στους οποίους λειτουργεί Ανοικτό Σχολείο να υποβάλλουν ετήσιο οικονομικό απολογισμό της χρονιάς λειτουργίας του Ανοικτού Σχολείου που ολοκληρώθηκε, καθώς επίσης και αυτοαξιολόγηση. Το Υπουργείο ζητά επίσης προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά εφαρμογής του Ανοικτού Σχολείου στον οποίο θα περιλαμβάνονται πληροφορίες απαραίτητες για τον καθορισμό της ετήσιας επιχορήγησης τους, π.χ. αριθμός συμμετεχόντων, αριθμός ομάδων δραστηριοτήτων, δικαίωμα φοίτησης, μισθοδοσία καθηγητών/εκπαιδευτών, άλλες πηγές χρηματοδότησης κ.ά.

(ii)         Ενώ είχε αποφασιστεί όπως στα τέλη του σχολικού έτους 2010/11 γίνει συνολική αξιολόγηση του θεσμού από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, και με βάση τα πορίσματά της, να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία του θεσμού, εντούτοις όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου το θέμα εξακολουθεί να μελετάται.

(iii)       Ένας από τους δύο στόχους της δημιουργίας του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου, είναι η καλύτερη αξιοποίηση των σχολικών χώρων, ωστόσο με τη λειτουργία του θεσμού προκλήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία των προγραμμάτων των άλλων θεσμών οι οποίοι χρησιμοποιούν τους ίδιους χώρους με το Ανοικτό Σχολείο. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο προχωρήσει άμεσα στην αξιολόγηση των θεσμών που λειτουργεί το Υπουργείο, λόγω της ομοιότητας των προγραμμάτων που προσφέρονται και επιπρόσθετα, δημιουργείται σημαντικό πρόσθετο κόστος για το Υπουργείο για τη λειτουργία όμοιων, αν όχι ίδιων, προγραμμάτων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


109