Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπ. Παιδείας


Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Αρ.ΔΕ 10/15 - Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα «Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού».

Κατάλογος μοριοδοτηθέντων
Κατάλογος απορριφθέντων (δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με βάση το άρθρο 3.2 (Μέρος Β')
Κατάλογος απορριφθέντων (χωρίς πιστοποιητικά/δικαιολογητικά)

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα  τους αδικεί,έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον λόγο απόρριψης της αίτησής τους ή για τη βαθμολογία τους.

Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει:

  • να υποβάλλονταιμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  epimorfotika@schools.ac.cy μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξεταστούν.
  • να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, τον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης και το τηλέφωνο επικοινωνίας του υποψηφίου.
  • να αφορούν τη μοριοδότηση του υποψηφίουκαι όχι τη μοριοδότηση άλλου ήάλλων υποψηφίων.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2015.Τα τελικά μητρώα θα αναρτηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη 2015.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


58