Αγορά υπηρεσιών για διδασκαλία στα ΚΙΕ: Αποτελέσματα Β΄ Ανάθεσης


 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ

«ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Ι.Ε.)» Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ανάθεση Νέας Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης

Παραλαβή και Υπογραφή Νέας Συμφωνίας - Τροποποίησης Σύμβασης

1.   Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Β' Ανάθεσης, η οποία διενεργήθηκε με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 15.2.2 των Εγγράφων (ΜΕΡΟΣ Α) του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα της Β' Ανάθεσης παρουσιάζονται σε ενιαίο Κατάλογο, μαζί με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, τα οποία είχαν ανακοινωθεί στις 06/09/2018. Τα αποτελέσματα της Β' Ανάθεσης αφορούν, αφενός, Νέες Συμβάσεις και, αφετέρου, Τροποποιήσεις υφιστάμενων Συμβάσεων, που είχαν υπογραφεί, στις 07/09/2018, και οι οποίες διενεργήθηκαν, με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 15.2.2 των Εγγράφων (ΜΕΡΟΣ Α) του Διαγωνισμού και με βάση το άρθρο 14 της Συμφωνίας, αντιστοίχως.

Νοείται ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται πιο κάτω δεν αφορούν τους Αναδόχους που υπέγραψαν και παρέλαβαν Σύμβαση στις 07/09/2018 και για τους οποίους δεν παρουσιάζεται καμιά αλλαγή στον ενιαίο Κατάλογο.

2.   Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους Αναδόχους, οι οποίοι εμπίπτουν στις δύο πιο πάνω κατηγορίες και των οποίων ο αριθμός ταυτότητας, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), αναγράφεται στον Κατάλογο που έχει αναρτηθεί σήμερα, Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, να προσέλθουν στο Συντονιστικό Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) της Επαρχίας, την οποία είχαν δηλώσει στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, αύριο, Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, για παραλαβή και υπογραφή της Νέας Συμφωνίας ή της Τροποποίησης, αναλόγως, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α. Τόπος και Χρόνος

Επαρχία Λευκωσίας:Κ.Ι.Ε. Στροβόλου                                                             08.30 - 12.00 (Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου)

Επαρχία Λεμεσού: Κ.Ι.Ε. Λεμεσού (Λανίτειο Λύκειο)                                     08.30 - 12.00 Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου: Κ.Ι.Ε. Λάρνακας (Παγκύπριο Λύκειο)     08.30 - 12.00

Επαρχία Πάφου: Κ.Ι.Ε. Πάφου (Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ')                     08.30 - 12.00

Επαρχία Αμμοχώστου: Κ.Ι.Ε. Αμμοχώστου (Λύκειο Παραλιμνίου)               08.30 - 12.00

Β. Η υπογραφή θα διενεργηθεί, με βάση όσα αναφέρονται στις παραγράφους 16.1, 16.2 και 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού.

Όσοι Ανάδοχοι θα υπογράψουν Νέα Συμφωνία, θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) την ταυτότητα τους και

β) το πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας». Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν την υπογραφή της Συμφωνίας.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Πιστοποιητικό οφείλουν να προσκομίσουν και όσοι Ανάδοχοι, εκ παραδρομής το είχαν επισυνάψει στην αρχική τους αίτηση.

ΜΟΝΟ οι Ανάδοχοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα Κ.Ι.Ε. για πρώτη φορά, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

α) συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS» (Παράρτημα Γ - ΕΝΤΥΠΟ 3) και

β) το IBAN τους, εκτυπωμένο από την τράπεζα στην οποία θα κατατίθεται η αμοιβή τους.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, κατά την παραλαβή της Συμφωνίας, οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση για το εργασιακό τους καθεστώς, σε σχέση με όσα αναφέρονται στα σημεία (δ), (ε) και (στ) της παραγράφου 16.3 του άρθρου 16 των Εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού. Το έντυπο θα τους χορηγηθεί στο Κ.Ι.Ε., όπου θα προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας.

Σημείωση: Όσοι Ανάδοχοι θα υπογράψουν Τροποποίηση Συμφωνίας, θα πρέπει να προσκομίσουν ΜΟΝΟ την ταυτότητά τους .

3.  Τα μαθήματα των τμημάτων που περιλαμβάνονται στη Νέα Σύμβαση ή στην Τροποποίηση Σύμβασης θα αρχίσουν την Πέμπτη, 27/09/2018.

4.  Επισημάνσεις

Αναφορικά με την παραλαβή και υπογραφή Νέας Συμφωνίας ή Τροποποίησης Σύμβασης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επισημαίνει τις ακόλουθες παραγράφους του άρθρου 16 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), των Εγγράφων (ΜΕΡΟΣ Α) του σχετικού Διαγωνισμού:

16.1  Δικαιούχος, στον οποίο θα έχει ανατεθεί Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προσωπικά, την ημέρα και ώρα που θα του ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.

16.2       Αν ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας ή αρνηθεί να αποδεχθεί όλα τα τμήματα που του ανατέθηκαν, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την Ανάθεση που έγινε στο όνομά του και δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει ανάληψη άλλων τμημάτων από οποιοδήποτε Μητρώο μαθημάτων, κατά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά.

Αναφορικά με την παράγραφο 16.1, τονίζεται ότι, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από υποβολή γραπτού τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή ( [email protected]), μπορεί ο Ανάδοχος να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, για παραλαβή και υπογραφή της Συμφωνίας, του οποίου, το πλήρες ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της ταυτότητας θα πρέπει να αναγράψει στη σχετική γραπτή εξουσιοδότηση.

Αναφορικά με την παράγραφο 16.2, τονίζονται οι συνέπειες της μη προσέλευσης για υπογραφή της Συμφωνίας ή της Τροποποίησης Σύμβασης και της άρνησης για αποδοχή όλων των τμημάτων που ανατέθηκαν.

Παράλληλα, επισημαίνεται η δυνατότητα εκχώρησης της Σύμβασης ή μέρους αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας.

Καταληκτικά, και σε σχέση με τα πιο πάνω, επισημαίνεται το δικαίωμα αναφοράς, που παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, που διαμένει στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το Μέρος VI του Νόμου περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου του 1999 N(158(I)/1999.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

94