Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις ως τις 27 Ιανουαρίου 2014 ηλεκτρονικά στο http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασσική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της.
 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφέρει γιατί:

 • διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές
 • αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας
 • παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
 • εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία
 • παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις
 • καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες/όσους ενδιαφέρονται για:

 • φιλολογικές σπουδές
 • γλωσσολογία
 • θεωρία λογοτεχνίας
 • πολιτισμικές σπουδές
 • παιδαγωγικές εφαρμογές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS120 ECTS

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): (1) ΕΓΛ 50-Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία και (2) ΕΓΛ 51-Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτήτριες/οι φοιτητές επιλέγουν:
(Α)  μία (1) εκ των ακολούθων επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων και Διατριβή Μaster

 • Έπος
 • Λόγος
 • Αφήγηση
 • Λογοτεχνία και Επιτέλεση
 • Μετάφραση και Διδακτική
 • Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί

ή

(Β)  δύο (2) εκ των παραπάνω επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων.
Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι συνολικά οι εξής: (A) επιτυχής ολοκλήρωση  τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων ή (Β) επιτυχής ολοκλήρωση  τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων και επιτυχής εκπόνηση διατριβής Μάστερ. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία ως δύο Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η φοίτηση ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει με τη διεξαγωγή των τελικών γραπτών εξετάσεων.

Σύντομες περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων
Α. Υποχρεωτικές
Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία: Φωνητική, φωνολογία, μορφολογία: φωνολογική δομή, αλληλεπίδραση μορφολογίας και σύνταξης, διαχρονικές εξελίξεις, γραμματικοποίηση. Σύνταξη και σημασιολογία: σειρά των όρων, θεματοποίηση και εστίαση, μόρια, τροπικότητες, οπτική γωνία· τα δομικά υλικά του ύφους. Γλώσσα και κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο: λεκτικές πράξεις, τα κειμενικά είδη ως κοινωνικά γεγονότα, γλωσσική ποικιλότητα, υβριδικότητα, γλώσσα και επιτέλεση ταυτοτήτων.
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Σχέσεις μεταξύ της γλωσσολογικής θεωρίας, της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας. Μέθοδοι υφολογικής ανάλυσης. Κειμενογλωσσολογικές, ειδολογικές και αφηγηματολογικές προσεγγίσεις. Η επιτελεστική διάσταση της λογοτεχνίας και η διεπίδρασή της με τα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα σε σχέση με αρχές της Θεωρίας Πρόσληψης και των Πολιτισμικών Σπουδών.

Β. Επιλεγόμενες

Έπος: Το έπος ως είδος και ως επιτέλεση· τυπολογία και πρόσληψη· ζητήματα προφορικότητας και εγγραμματισμού· μετακριτική του ομηρικού ζητήματος.
Αφήγηση: Γλωσσικές και αφηγηματικές τεχνικές στα αφηγηματικού τύπου κειμενικά είδη· η αφήγηση ως επιτέλεση, ως αφήγημα και ως κοινωνικός λόγος.
Λόγος: Ο λόγος στη λογοτεχνία· οι ειδολογικοί μετασχηματισμοί του λόγου στα λογοτεχνικά είδη (ρητορική, ιστοριογραφία, έπος, δράμα).
Λογοτεχνία και Επιτέλεση: Συνθήκες επιτέλεσης του δράματος και άλλων ειδών ως μέρος του κοινωνικού τους νοήματος· θεσμοθετημένες και πολιτισμικά εντοπισμένες προσλήψεις.
Μετάφραση και Διδακτική: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδακτική των νεκρών γλωσσών· ειδολογική, υφολογική και κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα· ενδογλωσσική μετάφραση.
Ειδολογικοί μετασχηματισμοί: Οι διαχρονικές μεταμορφώσεις ενός κειμενικού είδους (μυθιστορία) ως άσκηση πολιτισμικά προσανατολισμένης συγκριτικής φιλολογίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Πρώτο Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού, ως εξής:

 • Απόφοιτοι Φιλοσοφικών Σχολών (Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία, Φιλοσοφία-Παιδαγωγική-Ψυχολογία)
 • Απόφοιτοι Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Απόφοιτοι Τμημάτων ξένων Φιλολογιών με μαθήματα/δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
 • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στη γλώσσα ή/και δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας
 • Απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Πολιτισμικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και συναφών Τμημάτων με μαθήματα ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας.

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να επιτρέπει τη μελέτη διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ανέρχονται σε €1.350. Τα δίδακτρα για τη Θ.Ε. «Διατριβή» είναι επίσης €1.350. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τα δίδακτρα θα είναι κατά 10% μειωμένα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
τηλ.: +357 22 411 922
ηλ. ταχ.: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

51