Αιτήσεις για Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΜΕ με καθήκοντα Διευθύνοντος στα ΚΙΕ


Η Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Ζήνα Πουλλή, με εγκύκλιό της στους Διευθυντές/ντριες σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης τους πληροφορεί αναφορικά με την Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για εκτέλεση καθηκόντων ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Μαζί με την εγκύκλιο, αποστέλλεται και έντυπο αίτησης το οποίο, αφού συμπληρωθεί, πρέπει να υποβληθεί στην Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε. δια χειρός στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κτήριο Α΄, Γραφείο 209, οδός Θουκυδίδου και Κίμωνος, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22-305514 το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013.

Επίσης Επισυνάπτεται επίσης έντυπο με τα καθήκοντα Διευθύνοντος Κ.Ι.Ε.

 

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι αιτητές πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις, εκτός και αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Αρμοδία Αρχή:

α) Η ειδικότητά τους να είναι σε μαθήματα που διδάσκονται στα Κ.Ι.Ε.

β) Να έχουν μετεκπαίδευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.

γ) Η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα θεωρείται απαραίτητο προσόν για την επιλογή.

δ) Να έχουν τουλάχιστον 12 έτη υπηρεσίας.

ε) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Στη θέση αυτή μπορούν να παραμείνουν μέχρι πέντε (5) το πολύ χρόνια, εκτός και αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Αρμοδία Αρχή.

Ενδέχεται, αν η αρμοδία αρχή κρίνει σκόπιμο, οι υποψήφιοι να κληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Καθήκοντα Διευθύνοντος Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

1. Ο Διευθύνων το Κ.Ι.Ε. είναι δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός Μέσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση από τις ειδικότητες τα μαθήματα των οποίων διδάσκονται στα Κ.Ι.Ε., και τοποθετείται στη θέση από την Αρμόδια Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης, σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε.

2. Το ωράριο του Διευθύνοντος πρέπει να συμβαδίζει με το ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στην παρουσία του Διευθύνοντος. (Σε περίπτωση αλλαγής του ωραρίου του Διευθύνοντος, να ενημερώνεται πάραυτα η Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε.)

3. Ο Διευθύνων ο οποίος είναι τοποθετημένος σε Κ.Ι.Ε. που διατηρεί παραρτήματα οφείλει να παρουσιάζεται απαραίτητα στο κεντρικό Κ.Ι.Ε. και να συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά του συγκεκριμένες μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα παρουσιάζεται στα παραρτήματα.

4. Θα πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας τόσο για τις εγκυκλίους που αφορούν στη Μέση Εκπαίδευση.

(www.moec.gov.cy, Εκπαιδευτικό Σύστημα, Μέση Εκπαίδευση, Εγκύκλιοι) όσο και για τις εγκυκλίους που αφορούν στα Κ.Ι.Ε. (www.moec.gov.cy, Υπηρεσίες, ΚΙΕ, Εγκύκλιοι) και να ανταποκρίνεται στις όποιες οδηγίες μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

5. Καλείται να διασφαλίζει ότι οι καθηγητές ακολουθούν τα αναλυτικά προγράμματα των Κ.Ι.Ε. με χρήση των βιβλίων που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα Κ.Ι.Ε. και δεν παρεκκλίνουν από τη διδακτέα ύλη η οποία ορίζεται από την Υπηρεσία των Κ.Ι.Ε.

6. Να διενεργεί συστηματικό έλεγχο στην τάξη προκειμένου να διασφαλίζονται η εφαρμογή των διδακτικών αρχών και κανόνων από μέρους των καθηγητών και η πειθαρχία στην τάξη.

7. Να προβαίνει σε έλεγχο όσον αφορά στα καθήκοντα των καθηγητών σχετικά με το διδακτικό τους έργο. Ο έλεγχος στην τάξη θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον δύο φορές το τετράμηνο. Ακολούθως, να υποβάλλει γραπτή έκθεση στην Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε., ο οποίος βάσει αυτής, θα κρίνει κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να τύχει επιθεώρησης και αξιολόγησης από τριμελές κλιμάκιο.

8. Έχει την υποχρέωση να ελέγχει καθημερινά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κ.Ι.Ε. και να ανταποκρίνεται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής.

9. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία του Κ.Ι.Ε. που διευθύνει.

10. Κάθε χρόνο αποστέλλει στην Προϊσταμένη κατάσταση μαθητών, τμημάτων, προσωπικού, το ωρολόγιο πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ι.Ε. και ό,τι άλλο ήθελε ζητηθεί από την Υπηρεσία των Κ.Ι.Ε., σύμφωνα πάντοτε με τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Κ.Ι.Ε.

11. Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους καθηγητές.

12. Ανακοινώνει στο προσωπικό του Κ.Ι.Ε. τις εκάστοτε ισχύουσες εκπαιδευτικές διατάξεις (νόμους, εγκυκλίους κ.λπ.) και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των Προϊσταμένων Αρχών.

13. Για οιονδήποτε θέμα αφορά στους καθηγητές του τους ετοιμάζει γραπτά ενυπόγραφα σημειώματα, τα οποία να φέρουν ημερομηνία και με τα οποία θα τους ενημερώνει είτε για θέματα για τα οποία εντέλλεται από την Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε. να τους ενημερώσει, είτε για διαδικαστικά θέματα του Κ.Ι.Ε. για τα οποία ο Διευθύνων κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθούν.

14. Πληροφορεί τους καθηγητές του ότι για κάθε ένα θέμα για το οποίο ενημερώνονται από το Διευθύνοντα το Κ.Ι.Ε. στο οποίο εργάζονται θα πρέπει να υπογράφουν συγκεκριμένο έντυπο (το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία των Κ.Ι.Ε.) με το οποίο θα δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν γνώσιν του συγκεκριμένου θέματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

15. Συγκαλεί το προσωπικό του Κ.Ι.Ε σε συνεδρίες μία φορά το μήνα, είτε προ της ενάρξεως του μαθήματος είτε μετά το πέρας του μαθήματος για την εξέταση τρεχόντων προβλημάτων του Κ.Ι.Ε, την εκτίμηση της εργασίας τους και μεταφέρει στην Προϊσταμένη εισηγήσεις του προσωπικού για την καλύτερη λειτουργία των Κ.Ι.Ε.

16. Φροντίζει για την τακτική φοίτηση των μαθητών και για την εξασφάλιση της πειθαρχίας και της ευπρεπούς συμπεριφοράς τους.

17. Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και επίδοση των Δελτίων Προόδου στο τέλος κάθε τετραμήνου και καλεί τους γονείς να επισκεφθούν το Κ.Ι.Ε. για να ενημερωθούν από τους καθηγητές αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών τους.

18. Μεριμνά ώστε να τηρούνται ατομικά στοιχεία για κάθε μαθητή.

19. Έχει την ευθύνη για τις εγγραφές των μαθητών και την είσπραξη των διαφόρων τελών και διδάκτρων, την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών ή άλλων υπηρεσιακών βιβλίων, του αρχείου του Κ.Ι.Ε. και τον έλεγχο των καταστάσεων πληρωμών του προσωπικού.

20. Έχει την ευθύνη για το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του Κ.Ι.Ε. που διευθύνει.

21. Έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των Τελικών Ενιαίων Γραπτών Εξετάσεων στο Κ.Ι.Ε. που διευθύνει, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης των Κ.Ι.Ε.

22. Καλείται να παρακολουθεί σεμινάριο σχετικά με τις οδηγίες διόρθωσης και αναβαθμολόγησης των γραπτών των τελικών ενιαίων εξετάσεων.

23. Καλείται να διορθώσει ή / και να αναβαθμολογήσει γραπτά τελικών εξετάσεων των επιπέδων Ε4 – Ε7, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

24. Την τελευταία βδομάδα του Ιουνίου αποστέλλει στην Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε. σύντομη έκθεση πεπραγμένων.

25. Φροντίζει ώστε να διατηρεί άριστες σχέσεις και να συνεργάζεται στενά με το Διευθυντή του πρωινού σχολείου στο οποίο στεγάζεται το Κ.Ι.Ε. και λαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση της καθαριότητας και τη διαφύλαξη της περιουσίας του σχολείου.

26. Δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια ή έκδοση οιουδήποτε εγγράφου χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει την άδεια της Αρμοδίας Αρχής στην οποία είναι υπόλογος.

Για την αίτηση στο πιο κάτω έγγραφο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


228