Αίτηση για ανάληψη θέσης Απόσπασης, Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού στο ΥΠΠ


Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής,

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονιά 2017-2018

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όπως υποβάλουν αίτηση για ανάληψη θέσης Απόσπασης, Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στις διάφορες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του σχετικού συνδέσμου στη διεύθυνση www.moec.gov.cy, από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στις 10:00 μέχρι και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στις 14:00. Σημειώνεται ότι χειρόγραφες ή/και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές, ενώ δεν θα δοθεί παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

3. Στα παραρτήματα της εγκυκλίου περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τους όρους επιλογής και απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

3.1. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται οι διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες στη βάση της βαθμίδας εκπαίδευσης.

3.2. Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στις κατηγορίες διαθέσιμων θέσεων, ως εξής: (α) Παράρτημα 2Α: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, (β) Παράρτημα 2Β: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, (γ) Παράρτημα 2Γ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (δ) Παράρτημα 2Δ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, (ε) Παράρτημα 2Ε: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και (στ) Παράρτημα 2Στ: Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στην Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3.3. Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

3.4. Στο Παράρτημα 4 αναφέρονται οι όροι επιλογής και απασχόλησης των ατόμων που θα πληρώσουν τις θέσεις.

4. Επισημαίνεται ότι λόγω της ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου όγκου της εργασίας για τα Αναλυτικά Προγράμματα, ο χρόνος απόσπασης σε αυτά θα είναι δραστικά μειωμένος. Ο χρόνος που θα εξοικονομηθεί, θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με σημαντικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

5. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι οι θέσεις για το Γραφείο Υπουργού, για το Γραφείο Γενικής Διευθύντριας και για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δεν προκηρύσσονται, καθώς δίδεται στην Αρμόδια Αρχή η διακριτική ευχέρεια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις πιο πάνω θέσεις.

6. Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όσων περιγράφονται στα πιο πάνω παραρτήματα, τα οποία θα τηρηθούν χωρίς οποιεσδήποτε εξαιρέσεις.

Αίγλη Παντελάκη

Γενική Διευθύντρια

Τα παραρτήματα ΕΔΩ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


93