Αναβάθμιση προσφύγων και εκπαιδευτών ενηλίκων UPGRADE: Upskilling Refugees and adult educators


 ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ Α. ΜΑΚΡΙΔΗ*

Ένα νέο έργο με συμμετοχή του European Association of Career Guidance και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ERASMUS+.

Ο γενικός στόχος του έργου «UPGRADE» είναι να διευκολυνθεί η ένταξη των πιθανών μελλοντικών ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή των προσφύγων και μεταναστών, και να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας ενώ ταυτόχρονα να αυξηθεί η κατανόηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, βελτιώνοντας παράλληλα τις επικοινωνίες και τις ικανότητές τους. Ως εκ τούτου, οι ομάδες στόχοι του έργου αυτού είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που χρειάζονται υποστήριξη στην κοινωνική και πολιτιστική τους διαδικασία ένταξης στη νέα ευρωπαϊκή πατρίδα τους.

Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις προσφύγων και σε άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τη διοίκηση και την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες που ασχολούνται με την ομάδα στόχο για να μπορούν να προσφέρουν καλύτερη υποστήριξη.

Τα κύρια παραδοτέα του έργου UPGRADE για την υποστήριξη των παραπάνω αναγκών περιλαμβάνουν οργανωμένο στοχοθετημένο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε μαθήματα κατάρτισης ικανοτήτων για μεταναστευτικούς πληθυσμούς (Παραδοτέο 1), σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Παραδοτέο 2) και σχέδιο κατάρτισης και μεθοδολογίας προκειμένου να επιλεγούν οι πρώτοι εκπαιδευτές στους οποίους θα προσφερθεί πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαιδευτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον με δυνατότητα πιστοποίησης (Παραδοτέο 3).

Η τρέχουσα κρίση των προσφύγων αποτελεί κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ, απειλώντας την ίδια τη δομή της κοινωνίας μας. Για να λυθεί, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών, διότι συνδέεται άμεσα με τις υπάρχουσες οικονομικές πολιτικές καθώς και με τις μεταναστευτικές ατζέντες. Δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι κοινές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο διεθνικός χαρακτήρας αυτού του σχεδίου θα παράξει έγκυρα εργαλεία που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες και πλαίσιο της ΕΕ με μικρές τροποποιήσεις. 6 εταίροι από 4 χώρες συνεργάζονται για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη τους καθώς και την εμπειρία από τις βέλτιστες πρακτικές στο εθνικό τους πλαίσιο με αξιοποίηση μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς από την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (European Association of Career Guidance - EACG) είναι εταίρος σε αυτό το έργο με συντονιστικό ρόλο για το παραδοτέο 3. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eacg.eu.

*ΠρόεδροςτουEuropeanAssociationofCareerGuidanceκαιΠρόεδροςτουEuropeanAssociationofERASMUSCoordinators. Είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης με πανεπιστήμια και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, και Γερμανία. Ενεργεί επίσης ως ελεύθερος ερευνητής στο τομέα του εκσυγχρονισμού και εξέλιξης της εκπαίδευσης με διαλέξεις και συζητήσεις στο διεθνή χώρο. makrides.g@eaecnet.com

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

7