Αναβλήθηκε η συζήτηση της πρότασης νόμου για διορισμό των συμβουλίων των δημ. πανεπιστημίων


Αναβλήθηκε για το Σεπτέμβριο η συζήτηση της πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ που αφορά το διορισμό μελών του συμβουλίων του Πανεπιστημίου Κύπρου ΤΕΠΑΚ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αναβολή αποφασίστηκε μετά από την αναβολή της ψήφισης του νόμου που θα έδινε το δικαίωμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στην αντικατάσταση  των συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών αφού το σκεπτικό στο οποίο στηρίζονταν οι προτάσεις ήταν το ίδιο.  

Στις δύο προτάσεις, όπως περιλαμβάνονται στην έκθεση για τον τροποιητικό νόμο που αφορά τα δύο δημόσια πανεπιστήμια  αναφέρεται :

«Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε να επέλθουν βελτιωτικές αλλαγές σε σχέση με τις διατάξεις του που αφορούν τη συγκρότηση και τη θητεία των διοριζόμενων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του συμβουλίου του.  Επιπρόσθετα, προωθούνται τροποποιήσεις, ώστε η θητεία των διοριζόμενων και των εκλεγόμενων μελών του συμβουλίου του να μειωθεί στους τριάντα μήνες από τρία έτη, που ισχύει σήμερα.

            Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων μελών του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου τα οποία διορίζονται από αυτό εντός έξι μηνών το αργότερο από την ανάληψη των καθηκόντων του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και να διορίζει νέα μέλη, η διάρκεια της θητείας των οποίων θα είναι τριάντα μήνες με δικαίωμα επαναδιορισμού τους για ακόμα τριάντα μήνες. 

          Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να επέλθει σύγκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας του ΤΕΠΑΚ με τη νομοθεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σχέση κυρίως με τις πρόνοιές τους που αφορούν τη συγκρότηση και τη θητεία των μελών των συμβουλίων τους.  Ειδικότερα, η θητεία των μελών του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ γίνεται εισήγηση να μειωθεί από τρία έτη σε τριάντα μήνες. Επιπρόσθετα, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, γίνεται εισήγηση να αυξηθούν τα διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλη του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ από τέσσερα σε επτά μέλη.

     Επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη δεύτερη πρόταση νόμου εισάγεται η ίδια πρόνοια, όπως και στην πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, σύμφωνα με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων διοριζόμενων από αυτό μελών του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ εντός έξι μηνών το αργότερο από την ανάληψη των καθηκόντων του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και να διορίζει νέα μέλη, η διάρκεια της θητείας των οποίων θα είναι τριάντα μήνες με δικαίωμα επαναδιορισμού τους για ακόμα τριάντα μήνες».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


81