Αναθεωρημένοι Κατάλόγοι-Μητρώα Μοριοδότησης, για την Αγορά Υπηρεσιών στα Επιμορφωτικά


 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για «Αγορά Υπηρεσιών για τη θέση Τοπικού Υπεύθυνου στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», Αρ. Προσφοράς: ΔΕ15/15 (ΕΚ), η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την εξέταση των εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την ανάρτηση των προσωρινών Καταλόγων/Μητρώων, έχει καταρτίσει τους αναθεωρημένους Κατάλογους/Μητρώα μοριοδότησης, ανά επαρχία, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ (http://enimerosi.moec.gov.cy/d1/ek).

 Επισημαίνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 4(1)(γ), του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί Δελτίου Ταυτότητας, οι μοριοδοτήσεις ανά κριτήριο και οι συνολικές μοριοδοτήσεις. Οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στα αναθεωρημένα Μητρώα μοριοδότησης, μπορούν να παραστούν στην ανοιχτή κλήρωση, εάν το επιθυμούν.

Η κλήρωση θα γίνει στην παρουσία Λειτουργών και του Προϊστάμενου των Επιμορφωτικών Κέντρων, για σκοπούς σειράς κατάταξης στα Τελικά Μητρώα, τα οποία θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση. Η διαδικασία της ανοιχτής κλήρωσης, για όλους τους ενδιαφερόμενους παγκύπρια, θα γίνει στο Επαρχιακό Γραφείο των ΕΚ Λευκωσίας, στο ΥΠΠ, στο γραφείο 345 του κτηρίου Γ, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015, η ώρα 10:00 π.μ.

Σημ: Δεν θα γίνουν δεκτές ενστάσεις, είτε γραπτές, είτε τηλεφωνικές.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΕ 15/15 ΕΚ)

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


58