Αναθεωρημένος Κατάλογος για Τεκμήρια Γνώσης Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας


ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1)  H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή της για αναθεώρηση του καταλόγου των αποδεκτών τεκμηρίων για άριστη και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και για άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνώς αποδεκτό Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, εφόσον για το θέμα αυτό έχει συσταθεί διυπηρεσιακή επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα τον καθορισμό των τεκμηρίων γλωσσομάθειας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εν λόγω Επιτροπή θα καταθέσει τα πορίσματά της εντός δύο μηνών συμπεριλαμβανομένης και της επίσημης θέσης του Υπουργείου για το θέμα της αντιστοίχισης των επιπέδων της Άριστης, Πολύ Καλής και Καλής γνώσης γλωσσών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον κατάλογο των αποδεκτών τεκμηρίων οποιαδήποτε αντιστοίχιση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, μέχρι να έχει και την επίσημη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(2)  Οι προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ακυρώνονται.

(3)  Ο αναθεωρημένος κατάλογος των αποδεκτών τεκμηρίων για γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τα απαιτούμενα από ορισμένα σχέδια υπηρεσίας της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επίπεδα έχει ως ακολούθως:

 Ολόκληρη η ανακοίνωηση στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


177