Απόφαση Δικαστηρίου ΕΕ για αυτόματη αναγνώριση τίτλων σπουδών


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΚΥΠΕ)- Αυτομάτως πρέπει να αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη οι τίτλοι σπουδών ακόμη και αν εν μέρει συμπίπτουν χρονικά, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης που καθορίζει το ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Σε ανακοίνωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται ότι με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο παρατηρεί καταρχάς, ιδίως όσον αφορά τα επαγγέλματα του ιατρού και του οδοντιάτρου, ότι η οδηγία προβλέπει σύστημα αυτόματης αναγνωρίσεως των τίτλων, βάσει ελάχιστων όρων εκπαιδεύσεως που έχουν καθοριστεί με κοινή συμφωνία των κρατών μελών.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει στη συνέχεια ότι η οδηγία, αφενός, παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εκπαίδευση μερικής παρακολουθήσεως, υπό τον όρο η συνολική διάρκεια, το επίπεδο και η ποιότητα της εκπαιδεύσεως αυτής να μην είναι χαμηλότερου επιπέδου από ό,τι ισχύει για την εκπαίδευση πλήρους και συνεχούς παρακολουθήσεως, και, αφετέρου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιτρέπουν την ταυτόχρονη εγγραφή σε περισσότερους του ενός κύκλους σπουδών.

Επομένως, προστίθεται, κράτος μέλος, του οποίου η νομοθεσία προβλέπει ότι η εκπαίδευση πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με πλήρη παρακολούθηση και ότι απαγορεύεται η ταυτόχρονη εγγραφή σε δύο κύκλους σπουδών, υποχρεούται να αναγνωρίζει αυτομάτως τους τίτλους τους οποίους αφορά η οδηγία και οι οποίοι έχουν χορηγηθεί εντός άλλου κράτους μέλους, ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος πραγματοποίησε εκπαίδευση μερικής παρακολουθήσεως ή περισσότερους κύκλους σπουδών ταυτοχρόνως ή ακόμη κατά τη διάρκεια περιόδων που εν μέρει συμπίπτουν, αφ’ ης στιγμής πληρούνται οι απαιτήσεις εκπαιδεύσεως που καθορίζονται με την οδηγία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Δικαστήριο υπογραμμίζει επίσης ότι εναπόκειται στο κράτος μέλος καταγωγής και όχι στο κράτος μέλος υποδοχής, να μεριμνά ώστε η συνολική διάρκεια, το επίπεδο και η ποιότητα της εκπαιδεύσεως μερικής παρακολουθήσεως να μην είναι χαμηλότερου επιπέδου από ό,τι ισχύει για την εκπαίδευση πλήρους και συνεχούς παρακολουθήσεως και, γενικότερα, ώστε να τηρούνται πλήρως όλες οι απαιτήσεις που καθορίζονται με την οδηγία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


154