Απορρίθηκε από το Ανώτατο προσφυγή κατά του Παν. Κύπρου από στρατιώτη και νυν φοιτητή του


To paideia-news.com παρουσιάζει σήμερα την προσφυγή του εθνοφρουρού και σήμερα φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου  Θεόδωρου Π. Αγγελίδη κατά του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η προσφυγή έχει σχέση με το χρόνο που έγινε δεκτός να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο ο Αγγελίδης. Παρά το γεγονός ότι η προσφυγή απέτυχε παρουσιάζει ενδιαφέρον και θα είναι χρήσιμη να την γνωρίζουν όσοι εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά

Ο Αγγελίδης (αιτητής) έγινε δεκτός για εγγραφή στο πρώτο έτος Νομικής για το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011 μόνο κατόπιν εγγράφου συγκαταθέσεως της Εθνικής Φρουράς.

Η Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος Νομικής με Εσωτερικό σημείωμα ημερ. 1.9.10, εισηγήθηκε στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών ότι «η εισαγωγή του Στρατιώτη Θεόδωρου Αγγελίδη δεν είναι δυνατή για το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011 λόγω των στρατολογικών του υποχρεώσεων».

Ο πατέρας και δικηγόρος επέμεινε στο δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του για το έτος 2010/2011 εκτελώντας παράλληλα και τη στρατιωτική του θητεία. Ακολούθησε εσωτερικό σημείωμα ημερ. 6.9.10 με το οποίο ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημέρωσε τα συναρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για το χειρισμό της αίτησης εισαγωγής του αιτητή.

Στην απάντηση τους νομικοί σύμβουλοι του Πανεπιστημίου ανέφεραν μεταξύ άλλων:

 «Οι Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων (Γενικοί Κανόνες Φοίτησης) δεν απαγορεύουν τη φοίτηση άρρενα παράλληλα με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, αλλά παρέχουν το δικαίωμα σε αυτόν, εάν δεν μπορεί να φοιτήσει λόγω κατάταξής του στην Εθνική Φρουρά, να κρατήσει τη θέση για το Ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή του.

Δεδομένου όμως ότι οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2006 προνοούν ρητά ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι συνεχής και υποχρεωτική θεωρούμε εύλογο, εάν η θέση σας είναι ότι ο κύριος Θεόδωρος Αγγελίδης μπορεί να φοιτήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως προσκομίσει γραπτή βεβαίωση με την οποία να βεβαιούται ότι θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση προσκόμισης τέτοιας βεβαίωσης από την Εθνική Φρουρά, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε Κανόνας που να εμποδίζει την εγγραφή του στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.»

Σύμφωνα με την απόφαση τοu Δικαστηρίου:

 «Ο αιτητής είχε υποβάλει αίτηση τον Απρίλιο του 2010 για πρώτη εγγραφή του ως φοιτητής το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και ανέμενε απάντηση. Το παράρτημα Β στην ένσταση στο οποίο παραπέμπει το Πανεπιστήμιο και που θεωρεί ως απορριπτική απόφαση, ενσωματώνει απλά εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του τμήματος Νομικής προς την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. Δεν φαίνεται να λήφθηκε με αυτό τελική απόφαση για την περίπτωση του αιτητή. Προδήλως, αποτελεί εσωτερικό σημείωμα που δεν εξωτερικεύθηκε ούτε κοινοποιήθηκε στον αιτητή ώστε να παράγει οποιεσδήποτε συνέπειες. Αντιθέτως, τα παρατήματα Γ-ΣΤ (ένσταση) που ακολούθησαν, αποκαλύπτουν ότι το θέμα απασχόλησε και άλλα όργανα του Πανεπιστημίου και ότι το αίτημα για εγγραφή δεν είχε ακόμη απαντηθεί. Έχω την άποψη ότι η επίδικη απάντηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι το μόνο έγγραφο στο διοικητικό φάκελο που φαίνεται να ενσωματώνει μια τελική απόφαση επί της αιτήσεως που είχε υποβάλει ο αιτητής, θετική υπό συγκεκριμένο όρο εισδοχής και ληφθείσα αρμοδίως από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Φρονώ, συνεπώς, ότι η εκτελεστότητα της απόφασης δεν αναιρείται εκ του γεγονότος ότι βρίσκεται σε ταύτιση με την προηγηθείσα γνωμάτευση και ότι η εγγραφή του αιτητή θα τελούσε υπό την αίρεση της προσκόμισης βεβαίωσης από την Εθνική Φρουρά.

Το Πανεπιστήμιο προβάλλει και δεύτερη προδικαστική ένσταση με την οποία εισηγείται ότι η προσφυγή έχει καταστεί άνευ αντικειμένου. Η υπό εξέταση αίτηση αφορούσε εγγραφή του αιτητή για φοίτηση στο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 που έχει ήδη παρέλθει. Είναι δεκτό ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως φοιτητής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Εύλογα τίθεται εδώ θέμα κατάργησης του αντικειμένου της δίκης αφού έχει διαρρεύσει ο χρόνος στον οποίο αφορούσε η προσβαλλόμενη απόφαση και ο αιτητής δεν φαίνεται να επωφελείται από τυχόν ακύρωση της εν λόγω απόφασης».

*Αυτούσια η απόφαση στο πιο κάτω έγγραφο

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


188