Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για πλήρωση 12 θέσεων Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄, ΥΠΠ


Σε συνέχεια της ΔΠ 378 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 5199, ημερομηνίας 10 Μαίου 2019, με την οποία η Συμβουλευτική Επιτροπή δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, κατά σειρά κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων, που διεξήχθη στις 23 Φεβρουαρίου 2019 (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1.9.2017 με αρ. γνωστοποίησης 534), για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α', η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34(4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, τη δημοσίευση των συνολικών αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης (Επιτυχόντων και Μη Επιτυχόντων). Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική βαθμολογία 60 μονάδες και άνω. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, νοουμένου ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα κληθούν σε προφορική εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα στο πιο κάτω έγγραφο: 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter18