Αποτελέσματα Μοριοδότησης των αιτήσεων για Αγορά Υπηρεσιών στα Επιμορφωτικά Κέντρα


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για«Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», Αρ. Προσφοράς : ΕΚ.ΔΕ13/13, η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από έλεγχο και αξιολόγηση/μοριοδότηση όλων των προσφορών, έχει καταρτίσει καταλόγους μοριοδότησης,ανά επαρχία και ανά θέμα, οι οποίοι  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/index.html).

 

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

 Τα αποτελέσματα Μοριοδότησης των αιτήσεων στο πιο κάτω έγγραφο: 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


54