Αποτελέσματα της Παγκύπριας Έρευνας των Επιμορφωτικών Κέντρων, κατά τη σχολική χρονιά 2015-16


Τα Επιμορφωτικά Κέντρα (ΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο και μαζικότερο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών για την ποιότητα και το ευρύ φάσμα των θεμάτων τους. Ενδεικτικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017, δίδαξαν 665 προσοντούχοι Εκπαιδευτές και συμμετείχαν 25198 Μέλη , εκ των οποίων 23563 ενήλικες και 1635 αλλόγλωσσα παιδιά.

 Η έρευνα που αφορούσε στη σχολική χρονιά 2015-2016 και έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού των Επιμορφωτικών Κέντρων στην Κύπρο. Ως επιμέρους στόχοι της έρευνας ορίστηκαν η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των εμπλεκομένων έναντι του θεσμού, η διασαφήνιση των απόψεών τους έναντι στην οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής του θεσμού και η συλλογή εισηγήσεων που αφορούν την αναβάθμιση/βελτίωση του περιεχομένου και της εφαρμογής του θεσμού.

 Κατά την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν στα Μέλη και στους Εκπαιδευτές.

 Η έρευνα έδειξε ότι οι συμμετέχοντες έχουν γενικά πολύ θετικές απόψεις για την οργάνωση και τις συνθήκες των μαθημάτων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι καινοτομίες που αφορούν στην ηλεκτρονική εγγραφή των Μελών και στις πληρωμές τους μέσω διαδικτύου και τραπεζών, έχουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Ακόμα μία καινοτομία που αφορά στη μοριοδότηση των Εκπαιδευτών, στην  οποία εμπεριέχεται η θέσπιση ειδικών αξιοκρατικών κριτηρίων για την πρόσληψη των Εκπαιδευτών, παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης από τους ίδιους τους Εκπαιδευτές.

 Οι απόψεις των Μελών που αφορούν στους Εκπαιδευτές είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θετικές. Όλες οι ερωτήσεις έχουν υψηλούς μέσους όρους και υψηλούς δείκτες ικανοποίησης.

 Όσον αφορά στις απόψεις για τη λειτουργία του θεσμού (οργάνωση, συνθήκες και μαθήματα), αυτές παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης. Όμως, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα ΕΚ χρειάζονται αναβάθμιση/αλλαγές σε κάποιους τομείς. Αυτό μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα: θεωρούν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα Μέλη στις ομάδες (ειδικά στα πρακτικά θέματα), να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα και με άλλα θέματα, να γίνονται δύο συναντήσεις την εβδομάδα, να διευρυνθεί η περίοδος μαθημάτων (από Σεπτέμβριο η/και μέχρι Ιούνιο), να περιληφθούν στο πρόγραμμα περισσότερα πρωινά μαθήματα, να εξευρεθούν εξειδικευμένα εργαστήρια για ορισμένα θέματα όπως η Ζωγραφική, η Αισθητική κ.ά.

 Σημαντικές είναι οι εισηγήσεις που αφορούν στην πληρωμή των διδάκτρων των Μελών ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, στην αξιολόγηση και στην αναγνωρισμένη πιστοποίηση που θα δίνεται στα Μέλη, στην αύξηση της αντιμισθίας (Εκπαιδευτών και Τοπικών Υπευθύνων) και στην καταβολή των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως γινόταν παλιότερα και στην αναγνώριση της υπηρεσίας των Εκπαιδευτών στα Επιμορφωτικά Κέντρα.

 Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν σημαντικό και χρήσιμο θεσμό για την κοινωνία της Κύπρου. Ο θεσμός αυτός αξίζει να υπάρχει, να συνεχιστεί και κυρίως να ενισχυθεί. Τα Επιμορφωτικά Κέντρα είναι ένα μέσο καλλιέργειας ενδιαφερόντων, με αναφορά σε άτομα όλων των ηλικιών. Δίνουν την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση των Μελών τους, αλλά και για ουσιαστική γνώση στα θέματα που διδάσκονται.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62