Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος δημιουργίας Λεκτόρων για τα έτη 2018-2020


Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τη δημιουργία Μητρώου Λεκτόρων για τα Εκπαιδευτικά της Προγράμματα, που θα προσφερθούν από την ΑΑΚ, για την περίοδο 2018-2020.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1.   Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως Λέκτορες σε προγράμματα εκπαίδευσης / κατάρτισης / επιμόρφωσης που διοργανώνει.

1.2.   Συγκεκριμένα η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου προσφέρει Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των μελών της Αστυνομίας τα οποία περιλαμβάνουν τα θέματα που καταγράφονται στο Παράρτημα Ι.

1.3.   Σημειώνεται ότι η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου διατηρεί σύστημα αξιολόγησης με βάση το οποίο οι Λέκτορες αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα. Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου δύναται να συνεχίζει τη συνεργασία με τον ίδιο Λέκτορα, νοουμένου ότι η αξιολόγησή του κριθεί ικανοποιητική.

2. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι εκπαιδεύσεις θα διεξάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία.

3. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της πρόσκλησης ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών ετών (2018-2020).

4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΚΤΟΡΩΝ

4.1.    Διδασκαλία

4.1.1.  Η διδασκαλία γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα κάθε εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

4.1.2.  Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία η διδασκαλία διεξάγεται στην αγγλική.

4.1.3.  Κάθε Λέκτορας έχει υποχρέωση να ετοιμάσει και αποστείλει το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στις εκπαιδεύσεις (σημειώσεις σπουδαστών), τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη εκπαίδευση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.

4.1.4.  Κάθε Λέκτορας έχει υποχρέωση να ετοιμάσει και παραδώσει αριθμό ερωτήσεων για να περιληφθούν στο εξεταστικό δοκίμιο που θα ετοιμαστεί (του θέματος που θα διδάξει), κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Α.Α.Κ.

4.1.5.  Οι εκπαιδεύσεις (υλικό και δραστηριότητες) θα εμπλουτίζονται σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, με έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή.

4.2.    Τήρηση Διαδικασιών

4.2.1.  Τήρηση των προνοιών του έργου στο οποίο εμπλέκονται.

4.2.2.  Αυστηρή τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των Λεκτόρων και των εκπαιδευομένων από την εκπαίδευση.

4.2.3.  Τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγιο, στοιχεία εκπαιδευομένων κτλ.), τα οποία κρίνονται αναγκαία από την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

4.2.4.  Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

4.2.5.  Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων, στους οποίους διεξάγονται οι εκπαιδεύσεις, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.

4.2.6.  Προσαρμογή σε οποιεσδήποτε ανάγκες προκύψουν κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων.

5. ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ

Το ύψος της αντιμισθίας των Λεκτόρων ορίζεται στα 43,48 ευρώ, ανά διδακτική περίοδο (50'), περιλαμβάνοντας εκπαίδευση με σημειώσεις και ετοιμασία ερωτήσεων τελικών εξετάσεων και διόρθωση τελικών εξετάσεων.

6. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6.1. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (σε συναφή θέματα όπως αυτά καταγράφονται στο Παράρτημα Ι) απόαναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή

Μεταπτυχιακός Τίτλος από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (σε συναφή θέματα όπως αυτά καταγράφονται στο Παράρτημα Ι) και δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου σε ενήλικες στο συγκεκριμένο τομέα (στις περιπτώσεις που η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί).

6.2  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

6.3  Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα τους (βλέπε παράγραφο 9.5).

6.4  Σημειώνεται ότι, συμπερίληψη λεκτόρων στο Μητρώο δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε υποχρέωση της Αστυνομικής Ακαδημίας για συνεργασία.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

7.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την επιστολή επίδειξης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος (Παράρτημα ΙΙ) και τα συνοδευτικά έγγραφα των αιτήσεών τους, σε κλειστό φάκελο, στο Αρχείο της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (Λεωφόρος Ρ.Ι.Κ., Τ.Θ.23636, 1685 Λευκωσία). Εξωτερικά ο φάκελος να φέρει την ένδειξη

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1/2018: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΑΚ» (με κεφαλαία γράμματα) Τα στοιχεία του αποστολέα.

7.2.  Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, η ώρα 13:00.

7.3.  Επιστολές επίδειξης ενδιαφέροντος που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα γίνονται αποδεκτές.

7.4.  Επιστολές επίδειξης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν στο παρελθόν θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

8.1.  Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (παράγραφο 6) από τριμελή Επιτροπή Επιλογής.

8.2.  Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί την αίτηση κάθε ενδιαφερομένου με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, και σύμφωνα με τις θεματικές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

8.3.  Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα καταχωρούνται στο Μητρώο, στα θέματα που θα μπορούν να παρουσιάσουν / διδάξουν.

9. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

9.1.  Επιστολή στην οποία να αναφέρεται το ενδιαφέρον τους για συμπερίληψή τους στο Μητρώο, συνοπτική περιγραφή των προσόντων τους σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.

9.2.  Συμπληρωμένο το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος.

9.3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά.

9.4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας κτλ, στην Ελληνική ή / και Αγγλική).

9.5. Τα στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων που μπορούν να παρουσιάσουν ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα και την εμπειρία τους.

10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου θα ενημερώσει σχετικά όσους απέστειλαν αίτηση ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, στα τηλέφωνα 22808206 ή 22808947 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, (08:00-13:00) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


591