Αυτά είναι τα προσόντα για πρόσληψη στην Αστυνομία


Αυξάνονται οι νέοι είναι που αποφασίζουν να διεκδικήσουν μια θέση στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Ένας από τους λόγους είναι η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Στη συνέχεια, ο διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου Ζαχαρίας Χρυσοστόμου παραθέτει στην ιστοσελίδα μας www.paideia-news.com τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για πρόσληψη στο αστυνομική δύναμη:

«Όσον αφορά στην πρόσληψη Αστυνομικών θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας
 • Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής
 • Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος, εκτός αν έχει προϋπηρεσία ως μέλος της Αστυνομίας κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ή είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος πανεπιστημίου, αναγνωρισμένου με βάση την κειμένη νομοθεσία οπότε μπορεί να διοριστεί αν δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος

Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους τακτικούς ειδικούς αστυνομικούς ή τους ειδικούς αστυνομικούς που είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία. Τακτικοί Ειδικοί Αστυνομικοί ή Ειδικοί Αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην Αστυνομία πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αστυνομίας Νόμου, Αρ. 73(Ι) του 2004, δηλαδή πριν από τις 8.4.2004, δύνανται να είναι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως ηλικίας

 • Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του. Μεταξύ άλλων πρέπει

Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών

Να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλους αυτού και

Σωματική και πνευματική καταλληλότητά

Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του

 • Με εξαίρεση ειδικούς λόγους που εγκρίνονται από τον Υπουργό με εισήγηση του Αρχηγού, να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1,65μ. οι άνδρες και του 1,60μ. οι γυναίκες
 • Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου
 • Να έχει καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας
 • Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας

Αγωνίσματα

Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Τα αγωνίσματα και το απαιτούμενο επίπεδο είναι τα ακόλουθα

Άλμα εις μήκος τουλάχιστον 2,5 μ. για τους άνδρες και 1,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες)

Άλμα εις ύψος τουλάχιστον 1,00 μ. για τους άνδρες και 0,70 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες)

Δρόμος 1.000 μ. για τους άνδρες και 800μ. για τις γυναίκες, μέσα σε μέγιστο χρόνο 5΄ και 20΄΄, αντίστοιχα(μια προσπάθεια)

 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας
 • Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα
 • Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύεται από την Αστυνομία».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


101