Βασίλη Πρωτοπαπά: Εκλογική ιστορία της Κύπρου


 

Χρησιμοποιώντας πληθώρα πρωτογενών πηγών, ο συγγραφέα διερευνά και καταγράφει τα εκλογικά δεδομένα που σχετίζονται τόσο με τις έδρες του Νομοθετικού Συμβουλίου (1883-1931) όσο και των Συμβουλίων των Δημαρχείων (1943-1953), ενώ γίνεται αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση της εκλογι­κής επιρροής των διαφόρων κοινωνικών και ιδεολογικών ρευμάτων και ερμηνεία της συ­γκρότησης τους, μετά το 1940, σε ένα άτυπο διπαραταξιακό σύστημα κομμάτων και ορ­γανώσεων, όπως αυτό εκφράστηκε από τη μετωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στην «ε­θνική» ή «εθνικόφρονα» Δεξιά και τη «λαϊκή» ή «κομμουνιστική» Αριστερά.

O συγγρα­φέας, μέσα από την παράθεση αρχειακών πηγών, μας δίνει πλήθος πληροφοριών, μεταξύ άλλων, για την πολιτική διάσταση του «αρχιεπισκοπικού ζητήματος» (1900-1910), για τις παρενέργειες που υπήρξαν στο νησί από τον εθνικό διχασμό μεταξύ βενιζελικών και βασι­λικών (1915-1917) και, αργότερα, από τον ελληνικό εμφύλιο (1946-1949), για τους λόγους του διαχρονικού αποκλεισμού των γυναικών από το εκλογικό σώμα, για τους παράγοντες της επιτυχούς συγκρότησης της Αριστεράς σε ένα πλατύ μαζικό κόμμα (ΑΚΕΛ) αλλά και για τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που επηρέασαν τη φυσιογνωμία του.

Μέσα από τη μελέτη της εκλογικής ιστορίας της Κύπρου στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νεότερη πολιτική ιστορία του νησιού και να κατανοήσει καλύτερα τις σαθρές βάσεις πάνω στις οποίες επιχειρήθηκε η θεμελίωση της «ανεξάρτητης» Κυπριακής Δημοκρατίας στα 1960, αφού τα γεγονότα των δύο τε­λευταίων δεκαετιών της Αγγλοκρατίας και οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν εκείνη την περίοδο θα σημαδέψουν τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της νέας εποχής.

Ο Βασίλης Πρωτοπαπάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Παιδαγωγικά καθώς και πτυχίου και μετα­πτυχιακού επιπέδου μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πα­νεπιστήμιο Αθηνών αντίστοιχα. Είναι διδάκτορ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθη­νών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο κομματικό φαινόμενο και την εκλο­γική συμπεριφορά. Εργάστηκε στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση και με απόσπαση στο γραφείο του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και από το 2007 είναι διευ­θυντικό διοικητικό στέλεχος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


194