Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας


Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τους Βαθμούς Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας αρχής, μετά από διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνει για κάθε υποψήφιο τους Βαθμούς Πρόσβασης, για όλα τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση βάσει των έγκυρων πλαισίων του και του Πίνακα Αντιστοίχισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

2. Οι απόφοιτοι Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα πρέπει να μελετήσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο που αντιστοιχεί στον τύπο του σχολείου αποφοίτησής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και 2) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων, από τις 23 μέχρι 27 Ιουλίου 2018.

3. α. Υποψήφιοι Λυκείων μπορούν να περιλάβουν στις προτιμήσεις τους μόνο Τμήματα/Σχολές, τα οποία αντιστοιχούν στα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 (Μάρτιος 2018).

β. Υποψήφιοι Τεχνικών Σχολών μπορούν να επιλέξουν Τμήματα/Σχολές με βάση τα έγκυρα Υποπλαίσια Πρόσβασης, τα οποία προκύπτουν από τα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασής τους.

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι και 40 Τμήματα/Σχολές από ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

Τμήματα/Σχολές των ΑΑΕΙ Ελλάδας 2018 ανά Πλαίσιο Πρόσβασης Λυκείου και ανά Επιστημονικό Πεδίο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:

Τμήματα/Σχολές των ΑΑΕΙ Ελλάδας 2018 ανά Υποπλαίσιο Πρόσβασης Τεχνικής Σχολής και ανά Επιστημονικό Πεδίο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

Πίνακας Ένταξης Πλαισίων Πρόσβασης (ΛΥΚΕΙΑ) και Υποπλαισίων Πρόσβασης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) στα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία των ΑΑΕΙ Ελλάδας 2018

Επιστημονικά Πεδία - Λύκεια

Επιστημονικά Πεδία - Τεχνικές Σχολές

Πίνακας ένταξης Πλαισίων Πρόσβασης (Λύκεια) και Υποπλαισίων Πρόσβασης (Τέχνικές Σχολές) στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑΕΙ Ελλάδας 2018

Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2018

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter51