Δεν θα υπάρξει διακοπή της υποτροφίας των φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστημίων λόγω απεργίας


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει τους υποτρόφους του, που φοιτούν στα δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια και επηρεάστηκαν ή επηρεάζονται ακόμα από τις απεργίες των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της υποτροφίας τους.

Ως εκ τούτου, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης τους για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14 και την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, και επίσημο δικαιολογητικό από το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι η πιθανή μη εξασφάλιση ικανοποιητικής προόδου κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012/13, δεν είναι λόγω υπαιτιότητας των ιδίων, αλλά οφείλεται στη μη ομαλή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τονίζεται ωστόσο, ότι όσοι υπότροφοι, από δική τους αμέλεια, δεν έχουν ακόμα υποβάλει στο Ίδρυμα πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να φαίνεται η πρόοδος των σπουδών τους κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, καθώς και πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14, θα πρέπει να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση των υποτροφιών τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 19 του οικείου Νόμου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


122