Διασαφήνιση Φορέα για την Πρακτική Άσκηση


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την κατά την 19η Σύνοδό του στις 12 και 13 Ιουνίου 2017, αποφάσισε όπως διασαφηνίσει σχετικά με την πρακτική άσκηση, τα ακόλουθα: 

  • Για κάθε πρόγραμμα σπουδών με πρακτική άσκηση αναπτύσσεται ειδικός Οδηγός Πρακτικής Άσκησης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα ακαδημαϊκά και τεχνικής φύσεως θέματα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής των κατάλληλων εποπτών πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρακτικής εργασίας και του του προγράμματος.
  • Σε όλα τα νέα προγράμματα σπουδών να λαμβάνεται σχετική πρόβλεψη, κατά το σχεδιασμό τους, σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση και ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης να υποβάλλεται μαζί με το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα.
  • Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στη χώρα που επιθυμούν να εργαστούν, μετά από έγκριση του Φορέα η οποία θα παρέχεται κατά περίπτωση και αφού διασφαλιστούν η διαφάνεια στις συμφωνίες, ο έλεγχος και η εγκυρότητα των διαδικασιών κι η επίτευξη των στόχων της πρακτικής άσκησης.
  • Ο υποχρεωτικός ή όχι χαρακτήρας της πρακτικής άσκησης, σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εξαρτάται από τη φύση του προγράμματος.
  • Η πρακτική άσκηση για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, είναι επιπλέον της φοίτησης των 90 ή των 120 ECTS και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών.

Οι αποφάσεις που έχει λάβει ο Φορέας σχετικά με το θέμα της πρακτικής άσκησης, μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


108