Δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα ιδιωτικών σχολείων για τη σχολική χρονιά 2018-2019


Και διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ιδιοκτήτες/ Ιδιοκτήτριες Ιδιωτικών Σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Θέμα: Δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα ιδιωτικών σχολείων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 και διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο του 1971 έως 2012, το ποσό των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων κάθε ιδιωτικού σχολείου υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τρεις μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να τύχει της σχετικής έγκρισης. Όπως διευκρινίζεται στο πιο πάνω άρθρο, τυχόν αυξήσεις διδάκτρων θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό και να συνάδουν με τα δεδομένα της οικονομίας και ειδικότερα με την κίνηση των μισθών και του πληθωρισμού. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα για αύξηση διδάκτρων, στην περίπτωση που η αύξηση αυτή δεν συνάδει με τα πιο πάνω.

2.  Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στη νομοθεσία, είναι:

«ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις αμφοτέρας τα ποινάς ταύτας, και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την παύσην λειτουργίας του σχολείου ή φροντιστηρίου».

3.  Σύμφωνα με τα πιο πάνω, αλλά και μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων κοινωνικοικονομικών δεδομένων και με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εισηγείται ενδεικτική αύξηση των διδάκτρων, τελών ή και άλλων δικαιωμάτων στα ιδιωτικά σχολεία, ύψους 0.36% όπως αυτό καθορίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

4.  Αναμένεται ότι όλα τα ιδιωτικά σχολεία θα ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία, για έγκριση των διδάκτρων της επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019:

4.1.  Όλα τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 13n Μαρτίου 2018, στην οικεία διεύθυνση, τα δίδακτρα, τέλη και άλλα δικαιώματα τα οποία θα αφορούν τη σχολική χρονιά 2018-2019, ώστε να τύχουν σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν έγκριση τρεις μήνες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

4.2.   Σε περίπτωση μεγαλύτερης αύξησης των διδάκτρων, θα πρέπει το ιδιωτικό σχολείο να υποβάλει λεπτομερή και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση η οποία θα συνοδεύεται με στοιχεία που δικαιολογούν την ανάγκη επιβολής της αύξησης αυτής. Τα στοιχεία αυτά θα μελετηθούν από τους αρμόδιους λειτουργούς και ακολούθως τα δίδακτρα θα υποβληθούν για έγκριση στον Υπουργό. Η σχετική απαντητική επιστολή θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς για τα δίδακτρα της επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019.

5.  Άποψη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι πως κάθε ιδιοκτήτης οφείλει με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της διαβούλευσης, αλλά και τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, να προβαίνει σε ενημέρωση των γονιών για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς του που αφορούν τη λειτουργία και στέγαση του ιδιωτικού του σχολείου. Όπως φαίνεται, πολλές φορές οι στόχοι αυτοί έχουν άμεση σχέση με τυχόν αυξήσεις για τα επόμενα χρόνια φοίτησης των παιδιών τους.

6.  Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι γονείς με την εγγραφή των παιδιών τους στην Α' τάξη θα γνωρίζουν το προβλεπόμενο ποσό των διδάκτρων που θα τους ζητηθεί να καταβληθεί για τα επόμενα χρόνια ή και μέχρι την αποφοίτησή τους, καθώς και τυχόν προγραμματισμένες κτηριολογικές ή άλλες αναβαθμίσεις οι οποίες θα επιφέρουν επιπρόσθετο κόστος στον ιδιοκτήτη.

7.  Με βάση τα πιο πάνω, αναμένεται ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως φαίνονται στην παράγραφο 1, καθώς και με τη διαδικασία που φαίνεται στην παράγραφο 3.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Αίγλη Παντελάκη

Γενική Διευθύντρια

 




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter










2800