Διευκρινιστικές απαντήσεις Υπηρεσίας των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης


Ι. Η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), ενεργώντας με βάση τα άρθρα 2.10 και 5.2 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού ΜΕ 14/18, γνωστοποιεί, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, τις ακόλουθες διευκρινιστικές απαντήσεις:

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.    Αιτητές/υποψήφιοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Σεπτεμβρίου 2015

Θα υποβάλουν όλα τα απαραίτητα, με βάση τα Έγγραφα διαγωνισμού ΜΕ 14/18 πιστοποιητικά/δικαιολογητικά.

2.    Αιτητές οι οποίοι περιλαμβάνονται στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Σεπτεμβρίου 2015

2. α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12.3.3, θα υποβάλουν μόνο, και όπου χρειάζεται, νέα πιστοποιητικά που απέκτησαν (π.χ. μεταπτυχιακό τίτλο), μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ή πιστοποιητικά που, για διάφορους λόγους, δεν υποβλήθηκαν το 2015.

2. β. Όσοι απασχολούνταν στα Κ.Ι.Ε. το διάστημα Σεπτεμβρίου 2015 - Ιουνίου 2018 δε χρειάζεται να υποβάλουν Βεβαίωση διδακτικής πείρας σε Κ.Ι.Ε., ούτε Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών για την περίοδο απασχόλησής τους, σε αυτά.

2. γ. Νοείται ότι, όσοι δεν απασχολούνταν στα Κ.Ι.Ε. και τα τρία προηγούμενα σχολικά έτη (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), ή δεν απασχολούνταν για περίοδο τουλάχιστον 5 μηνών ή 150 ημερολογιακών ημερών εντός του ίδιου σχολικού έτους σε Κ.Ι.Ε., θα υποβάλουν εάν διαθέτουν, Πιστοποίηση/Βεβαίωση διδακτικής πείρας σε άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το ανάλογο Πιστοποιητικό Ασφαλίσεων Αποδοχών, για το ή τα αντίστοιχα σχολικά έτη.

3.    Αναγνώριση Διδακτικής πείρας

Για τους σκοπούς του Διαγωνισμού ΜΕ 14/18, αναγνωρίζεται η διδακτική πείρα στα «εκπαιδευτικά ιδρύματα» που αναφέρονται στο άρθρο 12.3.7. Δεν υπάρχει διαχωρισμός διδακτικής πείρας, ανάλογα με το επίπεδο των μαθημάτων.

4.    Εξασφάλιση - Αποστολή Βεβαιώσεων

Στις περιπτώσεις όπου, λόγω των θερινών διακοπών, καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση Βεβαιώσεων διδακτικής πείρας, σύμφωνα με τα έντυπα Α, Β, Γ ή Δ του Παραρτήματος Β, μπορούν να αποστέλλονται παλαιές Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις που εξέδωσαν, σε δικό τους τύπο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοουμένου ότι περιλαμβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση.

5.    Παράλληλη διδακτική πείρα

Η παράλληλη διδακτική πείρα σε πέραν του ενός εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπολογίζεται μια φορά. Ως εκ τούτου, εάν χρειάζεται, να υποβληθεί σχετική βεβαίωση μόνο για ένα ίδρυμα.

6.    Προϋπηρεσία Ε.Ε.Υ.

Η αναλυτική κατάσταση προϋπηρεσίας της ΕΕΥ αφορά τη διδακτική πείρα σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δε χρειάζεται Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών.

7.    Έντυπο 2 - Κατάσταση Συνημμένων

Στις περιπτώσεις όπου, μαζί με την τυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, δε θα υποβληθεί κανένα συνημμένο, δεν είναι απαραίτητη η αποστολή του ΕΝΤΥΠΟΥ 2 του ΠΑΤΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ).

8.    Πιστοποιητικά κατά την υπογραφή Συμφωνίας

Το Πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών και, εάν χρειάζονται, τα έντυπα FIMAS και IBAN θα προσκομιστούν κατά την προσέλευση για υπογραφή της Συμφωνίας.

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διενεργούνται από Κοινοτάρχες, τα Ιδρύματα που χορήγησαν το Έγγραφο και τις πρεσβείες των χωρών όπου εκδόθηκε το Έγγραφο.

Σημειώνεται ότι Βεβαιώσεις δε γίνονται αποδεκτές ως τίτλοι σπουδών.

Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΣΑΤΣ

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12.2.3 του Μέρους Α' των Εγγράφων, για όσους είναι εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Διοριστέων ή/και Διορισίμων της Ε.Ε.Υ. δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού από το ΚΥΣΑΤΣ για το πτυχίο ή ισότιμο προσόν, ούτε για τον Μεταπτυχιακό Τίτλο, νοουμένου ότι μοριοδοτήθηκε από την Ε.Ε.Υ.

Όπου υπάρχει σχετική επιστολή αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ και δεν αποστάληκε ακόμα το σχετικό Πιστοποιητικό, αυτή θα γίνεται αποδεκτή.

Δ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Θα καταρτιστεί μόνο ένα Μητρώο για κάθε μάθημα.

Η δυνατότητα ανάθεσης των τμημάτων των υψηλών επιπέδων στους υποψήφιους με διδακτική πείρα αρκετών ετών, σε συνδυασμό με τη μοριοδότηση των προσόντων, διασφαλίζουν τη συνέχιση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη δικαιότερη κατανομή του ύψους των αμοιβών.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατατίθενται στο ειδικό κιβώτιο προσφορών ή αποστέλλονται/ταχυδρομούνται και παραλαμβάνονται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.

Αν δεν έχει ληφθεί στο e-mail των υποψηφίων, Απόδειξη Επιβεβαίωσης Παραλαβής της ηλεκτρονικής αίτησης, πιθανόν να βρίσκεται στα ανεπιθύμητα μηνύματα (junk/spam mail) ή και να οφείλεται σε λάθος καταχώριση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (1+1)

Για ερωτήσεις που αφορούν τις Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε σχέση με το Δικαίωμα Προαίρεσης, γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 8.2 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Ζ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απορρίπτονται οι Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 12.2.4 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Όσοι δεν κατέχουν πτυχίο ή ισότιμο προσόν, σε μια από τις ειδικότητες που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση, μετά το άνοιγμα του σχετικού πεδίου, δεν πληρούν τη μια από τις δύο προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό (πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, πτυχιούχοι Δάσκαλοι κτλ).

Διευκρινίζεται ότι τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 10.2, για τα μαθήματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής, δεν οδηγούν σε απόρριψη των αιτήσεων, αλλά αποτελούν προϋπόθεση για διδασκαλία των μαθημάτων στα συγκεκριμένα επίπεδα.

Στις περιπτώσεις όπου ελλείπουν πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, δεν απορρίπτονται οι Αιτήσεις και ενεργοποιείται η παράγραφος 12.3.5 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

ΙΙ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Με την επισήμανση ότι οι βασικοί όροι των Εγγράφων του Διαγωνισμού δεν τροποποιούνται, η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης δηλώνει ότι μελέτησε προσεκτικά τα σχόλια και τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερομένους και διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθεί το νομικό πλαίσιο, εντός του οποίοι διενεργείται ο Διαγωνισμός.

Ειδικότερα, για τον βαθμό «Καλώς» στο Πτυχίο, αναφέρει ότι, ως ο ελάχιστος βαθμός εξασφάλισης πτυχίου, θεωρείται προϋπόθεση και, ως εκ τούτου, δε μοριοδοτείται. Το πιο πάνω αποτελούσε θέση της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υιοθετήθηκε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter31