Δημοσθένους προς Τορναρίτη: Αυτή είναι η πολιτική μας για τα νηπιαγωγεία


Στην απάντησή του στον κ. Τορναρίτη ημερομηνίας 25 Αυγούστου ο Υπουργός Παιδείας αναφέρει:

             «Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας με ημερομηνία 5/4/2011 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε σχέση με τα ερωτήματα που έχει θέσει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων:

  1. 1.Επέκταση της Δωρεάν Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των τριών χρόνων.

             Το θέμα της επέκτασης της δωρεάν προδημοτικής για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή από την ηλικία των 3 χρονών και 8 μηνών, αποτελεί πρόθεση της παρούσας κυβέρνησης. Από τη μελέτη του θέματος έχει διαφανεί ότι επιβάλλεται να προηγηθεί η σταδιακή επέκταση των δημοσίων υπηρεσιών σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, πριν καταστεί υποχρεωτική η επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης κατά ένα χρόνο, με τη συνεπαγόμενη ανάληψη ευθύνης για δωρεάν παροχή από το κράτος σε όλους όσους το ζητούν. Αυτό προωθείται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

  1. 2.Μετατροπή Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε Δημόσια και αύξηση της κρατικής χορηγίας μέχρι να γίνει αυτό.

             Μετατροπή των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε Δημόσια πραγματοποιείται εφόσον με βάση τις εγγραφές των παιδιών προδημοτικής ηλικίας κάθε χρόνο διαφαίνεται η ανάγκη μετατροπής κάποιων κοινοτικών νηπιαγωγείων σε δημόσια. Όταν τα υφιστάμενα δημόσια τμήματα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για φοίτηση παιδιών προδημοτικής ηλικίας, τα οποία ανήκουν στην υποχρεωτική φοίτηση, λόγω αυξημένων αιτήσεων, τότε το κοινοτικό τμήμα μετατρέπεται σε δημόσιο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε θέσεις για παιδιά που ανήκουν στην υποχρεωτική φοίτηση και το κράτος είναι υποχρεωμένο να τους εξασφαλίσει θέση.

             Αύξηση στις επιχορηγήσεις των κοινοτικών νηπιαγωγείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο παρόν στάδιο, λόγω της οικονομικής περισυλλογής. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2010 με βάση τις εξοικονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν, και μετά από δέσμευση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, παραχωρήθηκε επιπλέον επιχορήγηση για τη σχολική χρονιά 2010-2011 σε 18 Συνδέσμους Γονέων οι οποίοι λάμβαναν τη χαμηλότερη επιχορήγηση. Να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς τους Συνδέσμους Γονέων που ιδρύουν και λειτουργούν Κοινοτικά νηπιαγωγεία κυμαίνεται μεταξύ €8,543-€11,960.

  1. 3.Αλλαγή καθεστώτος αναφορικά με τις Σχολικές Εφορείες στις Κοινότητες με τη συμμετοχή γονιών.

             Στις μικρές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό σχολείο, όπου υπάρχει ευχέρεια, τα θέματα των σχολικών εφορειών χειρίζεται το βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό που είναι τοποθετημένο στα δημοτικά σχολεία.

             Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην προσπάθειά του να βοηθήσει τις μικρές κοινότητες που δεν έχουν προσωπικό, εγκρίνει, στις περιπτώσεις που το δικαιολογούν, την αγορά υπηρεσιών για το κλείσιμο των λογαριασμών της Σχολικής Εφορείας με κάλυψη του κόστους από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

             Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για τις Σχολικές Εφορείες σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή με κύριο έργο να υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία αναφορικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό του σχολείου, τη λήψη μέτρων για την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών, τη συντήρηση του εξοπλισμού του σχολείου και γενικά να υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που της παρέχουν οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι 1997 έως 2007. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου συμμετέχουν μεταξύ άλλων και δυο εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου που θα ορίζονται από τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει επανειλημμένα αποστείλει εγκυκλίους τόσο στις σχολικές εφορείες όσο και στα σχολεία για τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής με απώτερο στόχο τη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

             Με βάση τα πιο πάνω δεν υφίσταται θέμα αναθεώρησης της νομοθεσίας καθότι με τη σωστή λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών Σχολείων διασφαλίζεται η συμμετοχή των γονέων στα θέματα των Σχολικών Εφορειών.

  1. 4.Στελέχωση των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας με επιπλέον προσωπικό σχετικά με τις Τεχνικές Υπηρεσίες αλλά και ξεχωριστή Επιθεωρήτρια Προδημοτικής για την Επαρχία Πάφου.

             Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας είναι στελεχωμένα με λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών και στο παρόν στάδιο δεν προβλέπεται η περαιτέρω στελέχωσή τους. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να γίνεται καλύτερος χειρισμός των διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζονται στις επαρχίες.

             Η Επιθεωρήτρια που εξυπηρετεί την επαρχία Πάφου στα θέματα προδημοτικής εκπαίδευσης, εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την επαρχία Λεμεσού. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να γίνει ίση κατανομή των σχολείων στις τρεις επιθεωρήτριες προδημοτικής εκπαίδευσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η τοποθέτηση ξεχωριστής επιθεωρήτριας για την επαρχία Πάφου προϋποθέτει την έγκριση νέας οργανικής θέσης Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα νηπιαγωγεία. Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να προωθηθεί η έγκριση νέας οργανικής θέσης εξαιτίας της οικονομικής περισυλλογής.

             Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


180