ΕΕΥ: Ανακοίνωση που αφορά υποψήφιους για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(8) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα πρόσωπο για vα περιληφθεί και vα παραμείνει σε πίνακα διoριστέωv θα πρέπει vα κατέχει τα απαιτoύμεvα από τoν Νόμο αυτόν και το οικείο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα για διορισμό». 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ουδείς διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός εκτός εάν …(β) έχει συμπληρώσει τo 20ο έτος της ηλικίας αυτού και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές:
Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από την Επιτροπή σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση, στην οποία θα διοριστεί. Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν:
Νοείται, περαιτέρω, ότι πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται•
(γ) κέκτηται τα πρoσόvτα, τα oπoία καθoρίζovται εv τω σχεδίω υπηρεσίας διά τηv θέσιv εις τηv oπoίαv πρόκειται vα γίvη o διoρισμός•
(δ) είvαι καλoύ χαρακτήρoς•
(ε) δεv κατεδικάσθη επί διαπράξει αδικήματoς εvέχovτoς έλλειψιv τιμιότητoς ή ηθικήv αισχρότητα».
Ως εκ των πιο πάνω, η Επιτροπή προτρέπει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται συχνά την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ (http://www.eey.gov.cy) για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία ή/και τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων που τους ενδιαφέρουν και, σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι δεν έχουν προσκομίσει έγγραφα/στοιχεία που να πιστοποιούν την κατοχή οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα για διορισμό προσόντα (π.χ. βεβαιώσεις διετούς τεχνικής πείρας για διορισμό στη θέση εκπαιδευτή, αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’), να προσκομίζουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στο Γραφείο της Επιτροπής, το συντομότερο δυνατό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


119