ΕΕΥ: Ανάρτηση Πινάκων Διοριστέων και Διορισίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή κάθε ενδιαφερόμενου στα ακόλουθα: Η τελευταία εργάσιμη ημέρα για υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων που αφορούν τον πίνακα διοριστέων που θα αναρτηθεί τον Φεβρουάριο του 2018 είναι η Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν την πλήρη ευθύνη για υποβολή συμπληρωμένων αιτήσεων/αιτημάτων με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις.

 Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 16.6.2017, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που αφορά τον πίνακα διορισίμων, που θα αναρτηθεί τον Μάρτιο του 2018, ήταν η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες θα μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που θα αναρτηθούν, μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


198