ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 4) του 2015, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2016, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2015 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, όσον αφορά τους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στο διαδίκτυο, εμφανίζονται σ' αυτούς τα ονοματεπώνυμα μόνο όσων υποψηφίων έχουν δώσει σχετική συγκατάθεση ενώ αυτών που δεν έχουν δώσει σχετική συγκατάθεση εμφανίζονται οι αριθμοί ταυτότητάς τους. Διευκρινίζεται ότι, οι ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες με τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ' αυτούς διατηρούνται σε έντυπη μορφή στο Γραφείο της Επιτροπής και μπορούν να επιθεωρηθούν σε επιτόπια επίσκεψη από άτομα που έχουν έννομο συμφέρον.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 29 Φεβρουαρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, 2016.

Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνσηhttp://www.eey.gov.cy

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
76