ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων με αναπηρίες (Ηλεκτρονική)


   Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β (10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017, και σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης ημερομηνίας 14.6.2017, σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2017, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες για την ειδικότητα εκπαιδευτή Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική) στις Κλίμακες Α8–Α10–Α11.

     Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς συμπεριλήφθηκαν όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι και τις 29.6.2017 και είχαν αποκτήσει μέχρι τις 31.12.2016 τα απαιτούμενα από τον Νόμο και το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. Οι εν λόγω πίνακες καταχωρήθηκαν, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy

   Σημειώνεται ότι, αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν μεταξύ 15.6.2017 – 29.6.2017 για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων εκπαιδευτών Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική) από αιτητές οι οποίοι δεν είχαν αποκτήσει μέχρι τις 31.12.2016 τα απαιτούμενα από τον Νόμο και στο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα, καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν μεταξύ 30.6.2017 και 31.12.2017,θα εξεταστούν για τον πίνακα διοριστέων Φεβρουαρίου 2018.

   Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

   Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136