ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση


Η  Επιτροπή  Εκπαιδευτικής  Υπηρεσίας  καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση), που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση) κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση μόνο  σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ06 για τη Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική  Εκπαίδευση,  στη  διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy,  από  τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 20 Ιουνίου, 2017, το αργότερο μέχρι την 1.00 μ.μ.  Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται  ότι  κάθε  πρόσωπο  που  υποβάλλει  αίτηση  για  διορισμό,  θα  πρέπει  να προσκομίσει  στο  Γραφείο  της  Επιτροπής  μέχρι  την  πιο  πάνω  προθεσμία,  σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής    Εκμετάλλευσης    Παιδιών   και    της    Παιδικής    Πορνογραφίας    Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από  το  αρμόδιο  Γραφείο  της  Αστυνομίας,  με  το  οποίο  να  βεβαιώνεται  ότι  δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της  χώρας  του.  Η  Επιτροπή  δεν  θα  προχωρήσει  σε  εργοδότηση  οποιουδήποτε προσώπου  το  οποίο  δεν  θα  προσκομίσει  το  εν  λόγω  πιστοποιητικό  εντός  της προαναφερόμενης προθεσμίας.

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ (2015-2016 ΚΑΙ 2016- 2017) Ή ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (2016-2017), ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ.

 

* Σημ.: Hπιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

 

Οι   διορισμοί   γίνονται   σύμφωνα   με   τις   εκπαιδευτικές   ανάγκες   και   με   βάση   τη   σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

 

Δάσκαλοι

μέχρι τον αριθμό 550 του πίνακα διοριστέων

Νηπιαγωγοί

μέχρι τον αριθμό 450 του πίνακα διοριστέων

 

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών

Δυσκολιών

μέχρι τον αριθμό 300 του πίνακα διοριστέων

Λογοθεραπείας

μέχρι τον αριθμό 200 του πίνακα διοριστέων

Φυσιοθεραπείας

μέχρι τον αριθμό 50 του πίνακα διοριστέων

Εργοθεραπείας

μέχρι τον αριθμό 50 του πίνακα διοριστέων

Ειδικής Γυμναστικής

μέχρι τον αριθμό 15 του πίνακα διοριστέων

Μουσικοθεραπείας

όλοι του πίνακα διοριστέων

Τυφλών

όλοι του πίνακα διοριστέων

Κωφών

όλοι του πίνακα διοριστέων

Δάσκαλοι/Νηπιαγωγοί/Ειδικοί

Εκπαιδευτικοί με αναπηρίες

όλοι   των   ειδικών   καταλόγων   διοριστέων   με

αναπηρίες
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


140