ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής  Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση) κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.04-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.05-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017, το αργότερο μέχρι την 1.00 μ.μ.  Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού. 

Τονίζεται  ότι  κάθε  πρόσωπο  που  υποβάλλει  αίτηση  για  διορισμό,  θα  πρέπει  να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι την πιο πάνω προθεσμία, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης  και  της  Καταπολέμησης  της  Σεξουαλικής  Κακοποίησης,  της  Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που  το πρόσωπο  αυτό  δεν  είναι  Κύπριος  πολίτης,  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  το  αντίστοιχο σχετικό  πιστοποιητικό  από  την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  του.  Η  Επιτροπή  δεν  θα προχωρήσει στην εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας.

ΔΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ (2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017) Ή ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (2016-2017), ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ.

*  Σημ.:  Hπιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

Ι.  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θρησκευτικών

μέχρι τον αριθμό 130 στον πίνακα διοριστέων

Φιλολογικών

μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων

Μαθηματικών

μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής

μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων

Χημείας

μέχρι τον αριθμό   50 στον πίνακα διοριστέων

Βιολογίας

μέχρι τον αριθμό  80 στον πίνακα διοριστέων

Γεωγραφίας

μέχρι τον αριθμό   20 στον πίνακα διοριστέων

Αγγλικών

μέχρι τον αριθμό 160 στον πίνακα διοριστέων

Γαλλικών

μέχρι τον αριθμό   40 στον πίνακα διοριστέων

Γερμανικών

μέχρι τον αριθμό   20 στον πίνακα διοριστέων

Ισπανικών

μέχρι τον αριθμό   10 στον πίνακα διοριστέων

Ρωσικών

μέχρι τον αριθμό   72 στον πίνακα διοριστέων

Εμπορικών

μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Αγωγής

μέχρι τον αριθμό   50 στον πίνακα διοριστέων 

Μουσικής

μέχρι τον αριθμό   60 στον πίνακα διοριστέων

Τέχνης

μέχρι τον αριθμό   30 στον πίνακα διοριστέων

Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ.Υπολογιστών

μέχρι τον αριθμό   40 στον πίνακα διοριστέων

Συμβουλευτικής& Επαγγελματικής Αγωγής

μέχρι τον αριθμό   80 στον πίνακα διοριστέων

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

μέχρι τον αριθμό   58 στον πίνακα διοριστέων

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα)

μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων

Οικιακής Οικονομίας

μέχρι τον αριθμό   30 στον πίνακα διοριστέων

Θεατρολογίας

μέχρι τον αριθμό   40 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας

 

Γενική (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 55 στον πίνακα διοριστέων

Ηλεκτρολογίας

 

Γενική (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 60 στον πίνακα διοριστέων

Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων

Δομικών

 

Πολιτική Μηχανική/Κατασκευές (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων

Αρχιτεκτονική (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων

Ξενοδοχειακών

 

Γενικά (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 180 στον πίνακα διοριστέων

Γενικά (Α5-Α7)

μέχρι τον αριθμό 114 στον πίνακα διοριστέων

Μαγειρική (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό  39 στον πίνακα διοριστέων

Τραπεζοκομία (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό  13 στον πίνακα διοριστέων

Τραπεζοκομία (Α5-Α7)

μέχρι τον αριθμό  24 στον πίνακα διοριστέων

Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 40 στον πίνακα διοριστέων

Διακοσμητικής (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων

Γεωπονίας

 

Γενική (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων

Φυτική Παραγωγή (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων

Ανθοκομία-Κηποτεχνία (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό   8 στον πίνακα διοριστέων

Ζωϊκή Παραγωγή (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό  19 στον πίνακα διοριστέων

Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό  26 στον πίνακα διοριστέων

Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό  25 στον πίνακα διοριστέων

Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10-A11)

μέχρι τον αριθμό  14 στον πίνακα διοριστέων

Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10-A11)

μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέω

ΙΙΙ.  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων εκπαιδευτικών (καθηγητών / εκπαιδευτών) με αναπηρίες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


139