ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 39Α(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2019 τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής  Εκπαίδευσης  με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2019

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter12