ΕΕΥ: Οδηγίες προς αποφοίτους που θα υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους ότι η αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά/αποδεικτικά, είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφο (μέγεθος Α4), τα οποία απαριθμούνται πιο κάτω.

Σε περίπτωση που θα κατατεθεί φωτοαντίγραφο, είναι απαραίτητο ο/η αιτητής/τρια να προσκομίσει και το πρωτότυπο, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου, από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Για αιτητές/τριες που διαμένουν στην Ελλάδα, η πιστοποίηση των εγγράφων και του δελτίου πολιτικής ταυτότητας/διαβατηρίου μπορεί να γίνει σε τοπικό αστυνομικό σταθμό ή σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών του δημοσίου.

1. Πιστοποιητικό γέννησης.

2. Δελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

3. Απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης - Αποδεκτά τεκμήρια γνώσης γλωσσών*:

3.1  Αν η αίτηση υποβάλλεται για τη θέση Καθηγητή, απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

3.2   Για όλες τις υπόλοιπες θέσεις: (α) απολυτήριο αναγνωρισμένου ελληνικού Λυκείου ή αναγνωρισμένου εξατάξιου ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, ή (β) απολυτήριο Λυκείου/εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και πιστοποιητικό επιτυχίας σε γραπτή και προφορική εξέταση στα Νέα Ελληνικά, σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου, που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

3.3   Για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, επιπρόσθετα με όσα αναφέρονται στο 3.2 πιο πάνω, αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

4. Τίτλο/τίτλους σπουδών (πτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου).

5. Αποδεικτικό σπουδών (πτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών), με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, για κάθε χρονιά φοίτησης, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός.

6. Φωτοαντίγραφο από τον Οδηγό Σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο φοίτησε ο αιτητής, με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος που περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων. (Δεν απαιτείται για τίτλους που απονέμονται από τα κρατικά πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας).

7. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για όσους υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α», με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος θητείας.

Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για λόγους υγείας, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό τύπου «Α», με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, από τις οποίες να προκύπτει και ο λόγος της νόμιμης απαλλαγής (Ισχύει μόνο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας).

8. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας (από το Αρχηγείο της Αστυνομίας/Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, για Κύπριους πολίτες, ενώ για μη Κύπριους πολίτες, από το Αρχηγείο της Αστυνομίας).

9. Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:

9.1  Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.

9.2  Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

(α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό. (β) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ'αυτούς.

10. Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Τεχνολογίας μόνο), ως ακολούθως:

10.1  Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση και είδος εργασίας.

10.2  (α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία. (β) Βεβαίωση, όπως στο 9.2 (β) πιο πάνω.

Σημειώσεις

(α) Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται δεκτές.

(β) Τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων κάθε θέσης είναι αυτά που αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας. Τα Σχέδια Υπηρεσίας όλων των θέσεων βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy .

(γ)* Για οποιαδήποτε θέση για την οποία τα αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών δεν καθορίζονται ρητά στο Σχέδιο Υπηρεσίας, ως αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών στα απαιτούμενα επίπεδα, γίνονται δεκτά τα προσόντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΕΥ «Αποδεκτά Τεκμήρια Γνώσης της Ελληνικής, της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας», την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναπαραγάγουν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ.

(δ) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η τεχνική πείρα θα αναγνωρίζονται μόνο για τη χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


74