ΕΕΥ: Προκήρυξη έξι (6) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, δημοσιεύεται προκήρυξη έξι (6) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση).

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής,
στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από
29 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τις 1 μ.μ..

Η πιο πάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στα πλαίσια επανεξέτασης της πλήρωσης έξι (6) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (θέση προαγωγής), ύστερα από ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 15.4.2009, για προαγωγή των ενδιαφερόμενων μερών στην Προσφυγή αρ. 558/2009. Ο ουσιώδης χρόνος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων είναι η 3.4.2009.

Άτομα που είχαν υποβάλει αίτηση στην υπό εξέταση διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων, δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και θα θεωρηθούν κανονικά υποψήφιοι για τις υπό πλήρωση θέσεις, μαζί με οποιουσδήποτε νέους υποψήφιους που θα υποβάλουν αίτηση με βάση τις πιο πάνω δημοσιεύσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


157