ΕΕΥ: Στελεχωση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου 2019-20


Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 14.5.2019, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ονόματα των εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης που επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

2. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2019, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων· ή

(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου διαρκείας

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Δ.16541

Κατερίνα Κτίστη

Δασκάλα

Ριζοκάρπασο (29)

Δ.16542

Ελένη Συναϊνού

Δασκάλα

Ριζοκάρπασο (29)

Δ.16953

Γεωργία Μηνά

Δασκάλα

Ριζοκάρπασο (29)

Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου

Επανατοποθετηση

 εκπαιδευτικών αορίστου

 διαρκείας

 

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

Δ.16152

Άννα Χαραλάμπους

Νηπιαγωγός

Ριζοκάρπασο (29)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

29