Εγκύκλιος για τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για το 2015-2016


Με εγκύκλιό της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Αίγλη Παντελάκη πληροφορεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες του.  Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα και οι όροι εργασίας για την κάθε θέση περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα. Οι προκηρυγμένες θέσεις αναλύονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι και οι πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τα κριτήρια επιλογής βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙ.

  • Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
  • Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση www.moec.qov.cv από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 στις 14:00, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η" αποδοχή νέων αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι καμία παράταση δεν θα δοθεί.

*Η εγκύκλιος και τα παραρτήματα στα πιο κάτω έγγραφα     
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138