Ειδοποίηση Ανάθεσης Σύμβασης Αγορά Υπηρεσιών για διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας για το 2014-2015


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι προτίθεται να αγοράσει υπηρεσίες από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στο «Πρόγραμμα Εκμάθησης τηςΕλληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου» για τη σχολική χρονιά 2014-2015, με βάση τον τελικό κατάλογο που δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε, μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού ΕΚΤ 03/13.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγηκαν για να διδάξουν, αναφέρονται στον κατάλογο με τους Μοναδικούς Αριθμούς Υποψηφίων, όπως αυτοί γνωστοποιήθηκαν σε επιστολή που τους έχει αποσταλεί το Νοέμβριο του 2013, και τον κωδικό της ομάδας που τους ανατίθεται (επισυναπτόμενο Παράρτημα), θα κληθούν για υπογραφή συμφωνίας.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι απορρίψουν την προσφορά της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να αποστείλουν γραπτώς την άρνηση τους στο τηλεομοιότυπο (fax) με αριθμό 22800802

Παρακαλούνται όλοι όσοι θα προσέλθουν για υπογραφή Συμβολαίων να προσκομίσουν τα ακόλουθα, όπως αυτά ορίζονται στα έγγραφα Διαγωνισμού:

α. Ταυτότητα,

β. Στην περίπτωση Δημοσίου Υπαλλήλου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασής του, πρέπει να κατατεθεί και άδεια Ιδιωτικής Απασχόλησης, όπως ορίζεται από ο άρθρο 65 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 1999, όπως επίσης και της εγκυκλίου Αρ.1415 (28/09/2010) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

γ. Στην περίπτωση Εκπαιδευτικού Λειτουργού, πριν από την υπογραφή της Σύμβασής του, πρέπει να κατατεθεί και άδεια Ιδιωτικής Απασχόλησης, όπως ορίζεται από το άρθρο 54 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως όπως επίσης και της εγκυκλίου Αρ.1415 (26/05/2006) του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού.

Όσοι Εκπαιδευτές/τριες θα προσέλθουν για υπογραφή Σύμβασης για πρώτη φορά, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ή πιστοποιημένα αντίγραφά τους, όπως αυτά ορίζονται στους όρους του διαγωνισμού, τα οποία θα επιστραφούν στον κάτοχό τους.

Όλοι οι Εκπαιδευτές/τριες παρακαλούνται να προσκομίσουν το έντυπο με τίτλο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS» καθώς και το Έντυπο ΙΒΑΝ από την Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.

Για όλους όσους, ο Μοναδικός Αριθμός Υποψηφίου δεν εμφανίζεται στους αναρτημένους πίνακες, νοείται ότι δεν τους έχει ανατεθεί ομάδα εκπαιδευομένων.

Kατάλογος - Λευκωσία
Κατάλογος - Λεμεσός
Κατάλογος - Λάρνακα
Κατάλογος - Αμμόχωστος
Κατάλογος - Πάφος

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


55