Εισήγηση για επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης


Σε ανακοίνωσή του με την ευκαιρία της 5ης Οκτωβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών, το Ινστιτούτο, προσθέτει ότι «πάραυτα οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους για να συνεχίσουν το έργο τους σε αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αναγκαίο να τυγχάνουν στήριξης με την προσφορά επαρκούς χρόνου για την κάλυψη τέτοιων θεμάτων καθώς και με παροχή συστηματικής εκπαίδευσης σε θέματα φύλου».
Επιπλέον στην Κύπρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, «παρόλο που παρατηρείται πλειοψηφία γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης σε επαγγελματικό επίπεδο, προκλήσεις όπως η μειωμένη συμμετοχή γυναικών στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (τριτοβάθμια εκπαίδευση) καθώς και στα κέντρα λήψης των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών αποφάσεων παραμένουν».
Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο υποστηρίζει ότι για την εποικοδομητική επίτευξη της ισότητας των φύλων χρειάζεται συνολική προσέγγιση του ζητήματος στο χώρο της εκπαίδευσης τόσο για την απάλειψη σεξιστικών συμπεριφορών και έμφυλων στερεοτύπων στα πλαίσια του σχολείου αλλά και όσο αφορά την ισοζυγία δυνάμεων στο χώρο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διοίκησης και πολιτικής.
Με βάση τα πιο πάνω το Ινστιτούτο εισηγείται την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλων στερεοτύπων, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και διαφυλικών σχέσεων να γίνεται σε συστηματική βάση, με ενσωμάτωση βιωματικών μεθόδων μάθησης και την παροχή ικανοποιητικού χρόνου για αποτελεσματική προσέγγιση και κατανόηση από τους μαθητές/τριες των πολύπλοκων και ευαίσθητων θεμάτων που άπτονται του κοινωνικού φύλου.
Εισηγείται, επίσης, «ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών με εξειδίκευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης».
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου καταλήγοντας εκτιμά ότι «ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ουσιώδους σημασίας τόσο στην καλλιέργεια αξιών που να εμπλουτίζουν την παιδαγωγική εμπειρία των παιδιών με τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης όπως και στην απάλειψη στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στα πλαίσια του σχολείου».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


179